Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2014.374

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32 i 819 oraz z 2013 r. poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów może wyrazić zgodę na to, aby poseł był członkiem trzech komisji stałych.";

2)
w art. 18 w ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) Polityki Senioralnej,";

3)
w załączniku do uchwały:
a)
po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) Polityki Senioralnej należą sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych;",

b)
w pkt 17 skreśla się wyrazy "oraz aktywizacji osób w wieku przedemerytalnym".

W sprawach dotyczących aktywizacji osób w wieku przedemerytalnym skierowanych do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały właściwa pozostaje ta komisja.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.