Monitor Polski

M.P.2006.37.414

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2006 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu stopnia generała brygady

nr 111-22-06

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) w związku z wnioskiem Ministra Obrony Narodowej postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. nr 111-17-06 o nadaniu stopnia generała brygady pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Antoni HEDA-SZARY".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 3 maja 2006 r.