Monitor Polski

M.P.1971.27.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 1971 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 19 kwietnia 1971 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. III lit. c) wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w obwieszczeniu Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski Nr 8, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tekście obwieszczenia oraz w tytule załącznika wyrazy "według stanu na dzień 1 lutego 1969 r." zastępuje się wyrazami "według stanu na dzień 1 lutego 1971 r."
2) w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia:
a) skreśla się pozycje oznaczone lp. 1, 2, 4 i 10,
b) kolumnę 4 wykazu pod lp. 5 uzupełnia się wyrazami "i 1970 r. Nr 26, poz. 220",
c) dodaje się pozycje oznaczone lp. 15 i 16 w brzmieniu:
Lp.Data zarządzeniaTytuł zarządzenia (w sprawie)Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
155.V.1969 r.w sprawie zasad ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych1969 r. Nr 19, poz. 163
1611.XI.1970 r.w sprawie zasad ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa1970 r. Nr 42, poz. 322