Monitor Polski

M.P.1988.19.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1988 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 21 czerwca 1988 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany w zbiorze taryf składek za ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się zmianę w zbiorze taryf składek za ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiącym załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i taryf składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 42, poz. 269, z 1986 r. Nr 33, poz. 248 i z 1987 r. Nr 37, poz. 317), zatwierdzoną chwałą nr 111 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja 1988 r.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem 1 września 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA W ZBIORZE TARYF SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W zbiorze taryf za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków taryfa IV otrzymuje brzmienie

"Taryfa IV

"§ 6. 1. Taryfę stosuje się do umów zbiorowego ubezpieczenia młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach.

2. Dla osób objętych tym ubezpieczeniem przewiduje się następujące rodzaje świadczeń i wysokość sum ubezpieczenia:

1) dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach wszystkich szczebli i zakładach opiekuńczych oraz

2) dla dzieci i młodzieży uczestników kolonii, wczasów i obozów:

Lp.Rodzaje świadczeńWariant (w zł)
DEF
1W razie śmierci100.000200.000300.000
2W razie 100% trwałego inwalidztwa200.000400.000600.000
3Koszty leczenia 20.000 30.000 30.000
4Koszty protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych 40.000 60.000 60.000
5Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów 40.000 60.000 60.000
6Świadczenia ryczałtowe za niezdolność do nauki za okres:
powyżej 1 do 2 miesięcy 3.000 6.000 8.000
powyżej 2 miesięcy 4.000 8.000 10.000

3) dla personelu wszelkiego rodzaju przedszkoli, szkół i zakładów opiekuńczych:

Lp.Rodzaje świadczeńWariant (w zł)
DEF
1W razie śmierci100.000200.000300.000
2W razie 100% trwałego inwalidztwa200.000400.000600.000

3. Składka za ubezpieczenie osób wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 3 wynosi w wariancie D - 280 zł, E - 700 zł, F - 1.000 zł od osoby rocznie.

4. Składka za ubezpieczenie osób wymienionych w ust. 2 pkt 2 za 1 turnus do 3 miesięcy, łącznie z personelem, wynosi w wariancie D - 45 zł, E - 115 zł, F - 165 zł od osoby."