Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

Monitor Polski

M.P.1988.19.175

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1988 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 21 czerwca 1988 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

1.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się zmianę w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie, stanowiących załącznik do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie (Monitor Polski Nr 44, poz. 288 oraz z 1986 r. Nr 18, poz. 134 i Nr 33, poz. 249), zatwierdzoną chwałą nr 115 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja 1988 r.
2.
Zmiana, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
3.
Zmiana, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA W OGÓLNYCH WARUNKACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ŻYCIE

W ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie w § 6 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "150.000 zł" zastępuje się wyrazami "400.000 zł".