Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.

Monitor Polski

M.P.1988.34.315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1988 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 5 grudnia 1988 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.

1.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się:
1)
zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i taryf składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 42, poz. 269, z 1986 r. Nr 33, poz. 248, z 1987 r. Nr 37, poz. 317 i z 1988 r. Nr 19, poz. 174),
2)
zmiany w zbiorze taryf składek za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiącym załącznik nr 2 do powołanego w pkt 1 obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń,

zatwierdzone uchwałami nr 140 i 141 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 16 listopada 1988 r.

2.
Zmiany, wymienione w ust. 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.
3.
Zmiany wymienione w ust. 1, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Umów ubezpieczenia nie zawiera się z obywatelami państw obcych.",

2) dotychczasową treść § 8 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wyłączenie odpowiedzialności PZU z powodu zawałów i wylewów nie ma zastosowania do ubezpieczenia grupowego w zakładach pracy, ubezpieczeń zbiorowych w gospodarce uspołecznionej, młodzieży szkolnej oraz wczasów i wycieczek.",

3) w § 13 w ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Jednakże za wypadki powstałe do dnia następnego po dniu opłacenia składki, w razie podwyższenia sum ubezpieczenia, PZU ponosi odpowiedzialność na warunkach umowy dotychczasowej.",

4) w § 19 w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Dzienny zasiłek przysługuje za czas pełnej niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wypadku.",

5) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli wniosek o ubezpieczenie został złożony w terminie do końca danego roku kalendarzowego, odpowiedzialność PZU w stosunku do osób, które w tym okresie opłaciły składkę, rozpoczyna się od pierwszego dnia roku szkolnego.",

6) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umowy ubezpieczenia zawiera się bezterminowo. Roczny okres odpowiedzialności PZU obejmuje rok szkolny z włączeniem okresów wakacyjnych.",

7) § 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. 1. Ubezpieczenie może być zawarte według uzgodnionego układu sum ubezpieczenia.

2. Ubezpieczeniem objęte są również koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku do wysokości 10% sumy ubezpieczenia umówionej na wypadek śmierci, przy czym mają zastosowanie przepisy § 18.",

8) dotychczasową treść § 35 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Pracownik należący do grupowego ubezpieczenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w razie przejścia na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe (I i II grupa inwalidów) może kontynuować ubezpieczenie indywidualne, chyba że zrezygnował z kontynuowania ubezpieczenia."

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZMIANY W ZBIORZE TARYF ZA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W zbiorze taryf za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "10.000 zł" zastępuje się wyrazami "50.000 zł",

b) w ust. 2 po wyrazach "do ubezpieczenia" dodaje się wyraz "jednostkowego",

2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W ubezpieczeniu uczestników wczasów lub wycieczek wprowadza się jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej lub częściowej niemożności wykorzystania wczasów lub wycieczki, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 10% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci.",

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Taryfa ma zastosowanie do umów zbiorowego ubezpieczenia dzieci, młodzieży i personelu w przedszkolach, szkołach i zakładach opiekuńczych. Składka ubezpieczeniowa wynosi 1,75 zł za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek 100% trwałego inwalidztwa.

2. W razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia.

3. Ponadto dla dzieci i młodzieży przysługują następujące świadczenia,

1) zwrot kosztów leczenia - w wysokości 5% sumy ubezpieczenia,

2) zwrot kosztów protez, specjalnych środków ochronnych i pomocniczych - w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,

3) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,

4) świadczenie ryczałtowe za niezdolność do nauki za okres:

a) powyżej 1 do 2 miesięcy w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia,

b) powyżej 2 miesięcy - w wysokości 2% sumy ubezpieczenia.

4. Składka za ubezpieczenie uczestników kolonii, wczasów i obozów (łącznie z personelem) za 1 turnus trwający do 3 miesięcy wynosi 0,25 zł za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek 100% trwałego inwalidztwa.

5. W zależności od efektywności ubezpieczenia możliwe jest stosowanie obniżki do 30% stawki taryfowej.",

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Taryfa ma zastosowanie do umów grupowego ubezpieczenia pracowników w zakładach pracy.

2. Składka za okres roczny ubezpieczenia od każdego 1.000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek 100% trwałego inwalidztwa wynosi:

1) w klasach niebezpieczeństwa (określonych w załączniku do niniejszej taryfy):

1 - 2,20 zł,

2 - 3,70 zł,

3 - 4,20 zł,

4 - 5,70 zł,

5 - 8,10 zł,

2) przy kontynuowaniu ubezpieczenia - jednolita 2,50 zł.

3. W razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia.

4. Wysokość składki ustala się w zależności od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych ubezpieczonych pracowników (klasy niebezpieczeństwa) i sum ubezpieczenia. Składki są płatne w ratach miesięcznych z góry, przez cały czas trwania ubezpieczenia.

5. Przy ustalaniu składki stosuje się uproszczony system taryfowania, polegający na podziale ubezpieczonych pracowników zakładów pracy na następujące grupy podstawowe:

1) administracyjną - ze składką według 1 klasy niebezpieczeństwa,

2) transportową - ze składką według 4 klasy niebezpieczeństwa,

3) branżową - ze składką według klasy niebezpieczeństwa właściwej dla podstawowej działalności ubezpieczającego zakładu pracy; w zależności od stopnia zagrożenia wypadkowego zakłady pracy (przedsiębiorstwa, instytucje) dzieli się na 5 klas; klasyfikację zakładów pracy (rodzajów działalności) według klas niebezpieczeństwa określa załącznik do taryfy.

6. W razie przystąpienia do grupowego ubezpieczenia co najmniej 75% ogółu pracowników zakładu pracy, PZU:

1) udziela ubezpieczonym pracownikom obniżki składki ubezpieczeniowej w wysokości 10% składki,

2) może - na życzenie pracowników - ustalić składkę jednolitą, odpowiadającą składce średniej ważonej dla wszystkich pracowników".