Monitor Polski

M.P.1952.A-11.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1952 r.

UCHWAŁA NR 11
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1952 r.
o zmianie Instrukcji Nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów uchwala:
§  1. W uchwale Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1950 r. - Instrukcja Nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-8, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 pkt 18 - Wydział Przemysłu - w rubrykach "Oddział" i "Zakres spraw":

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizacyjno-Administracyjny - Sprawy ogólne i budżetowe wydziału, organizacji przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych państwowego przemysłu terenowego i spółdzielczości, nadzoru państwowego w stosunku do przedsiębiorstw spółdzielczych, przemysłu prywatnego i rzemiosła oraz ich organizacji, ewidencji przedsiębiorstw i zakładów,";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Techniki i Produkcji - Sprawy usprawnienia procesów technologicznych oraz nadzoru produkcji i usług wykonywanych przez jednostki drobnej wytwórczości, wykorzystania maszyn i urządzeń technicznych, sprawowanie nadzoru technicznego określonego prawem przemysłowym i przepisami związkowymi.";

3) pkt 6 skreśla się i zmienia się odpowiednio numerację następnego punktu.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.