Zgłaszanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do rejestracji.

Monitor Polski

M.P.1963.49.253

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 31 maja 1963 r.
w sprawie zgłaszania znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do rejestracji.

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) zarządza się, co następuje:
1.
Znak towarowy można zgłosić w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nazywanym dalej "Urzędem Patentowym", do rejestracji przez złożenie podania bezpośrednio w tym Urzędzie albo przez nadanie podania w polskim urzędzie pocztowym lub telegraficznym pod adresem Urzędu Patentowego.
2.
Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji może być dokonane osobiście lub przez pełnomocnika.
3.
Za zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji należy uiścić przepisaną opłatę.
Każdy znak towarowy należy zgłosić w Urzędzie Patentowym do rejestracji oddzielnie, przy czym można zastrzec nieistotne odmiany znaku, określając, na czym te odmiany mają polegać. Jeżeli znak towarowy składa się z kilku części stanowiących jedną całość, umieszczanych na towarach i na ich opakowaniu, wówczas mogą one być przedmiotem jednego zgłoszenia; należy natomiast zgłosić oddzielnie znak towarowy umieszczany tylko na towarach oraz znak towarowy umieszczany tylko na opakowaniach tych towarów, o ile znaki te nie są identyczne.
1.
Znak towarowy, zgłaszany do rejestracji, powinien odpowiadać przepisom ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73), w szczególności przepisom art. 5, 9, 10, 11, 13, 14 i 15. tej ustawy.
2.
Znak towarowy powinien indywidualizować towary przedsiębiorstwa, do których oznaczania jest przeznaczony, oraz odróżniać je od towarów tego samego rodzaju, wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu przez inne przedsiębiorstwa.
3.
Znak towarowy nie może zawierać danych fałszywych lub mogących wprowadzić w błąd.
4.
Graficzne wykonanie znaku towarowego powinno być staranne i estetyczne.
1.
Zgłoszenie znaku towarowego polega na złożeniu podania, sporządzonego zgodnie z przepisami § 5, zawierającego wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego słownego, obrazowego lub plastycznego oraz załączników określonych w §§ 6 i 7.
2.
Jeżeli zgłaszający chce korzystać z pierwszeństwa, wynikającego ze zgłoszenia za granicą znaku towarowego do rejestracji, albo z pierwszeństwa wynikającego z umieszczenia znaku towarowego na towarach wystawionych na publicznej wystawie (targach) w Polsce lub za granicą, wówczas podanie powinno zawierać wniosek o przyznanie pierwszeństwa. Wniosek ten można złożyć także później, w okresie jednego miesiąca od daty zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji w Polsce.
3.
Podanie i załączniki powinny być sporządzone w języku polskim; załączniki, które można sporządzić również w innych językach, są określone w § 6 ust. 1 lit. c), d), e) oraz f).
1.
Podanie o zarejestrowanie znaku towarowego można sporządzić pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.
2.
W podaniu należy wskazać:
a)
nazwę przedsiębiorstwa, na którego rzecz zgłaszany znak towarowy ma być zarejestrowany, w brzmieniu wpisanym do właściwego rejestru przedsiębiorstw; jeżeli przedsiębiorstwo to nie podlega wpisaniu lub nie jest wpisane do takiego rejestru - nazwę tego przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko jego właściciela lub współwłaścicieli; dane te należy tak sformułować, aby nie sprawiały trudności w ustaleniu, czy zgłaszającym jest osoba fizyczna lub prawna, oraz w odróżnieniu imion od nazwisk (imię należy podać przed nazwiskiem);
b)
siedzibę przedsiębiorstwa oraz miejsce zamieszkania jego właściciela lub współwłaścicieli (miejscowość, powiat, województwo, państwo); o zmianie adresu należy niezwłocznie zawiadomić Urząd Patentowy;
c)
rodzaj i zakres działania przedsiębiorstwa (np. fabryka maszyn rolniczych, rafineria cukru, laboratorium techno-chemiczne itp.) oraz czy jest ono przedsiębiorstwem przemysłowym lub tylko handlowym; określenia ogólnikowe, nie oznaczające zakresu działania przedsiębiorstwa, lecz tylko jego rodzaj, nie są wystarczające;
d)
wykaz należących do zakresu działania przedsiębiorstwa towarów, do których oznaczania zgłaszany znak towarowy jest przeznaczony; wykaz towarów powinien być tak szczegółowy, aby można było ustalić, do jakich klas towarowych, według obowiązującej klasyfikacji towarów w zastosowaniu do znaków towarowych, należy zaliczyć wymienione towary; nie może on zawierać oznaczeń ogólnikowych, jak np. "artykuły pierwszej potrzeby", "środki chemiczne", oraz oznaczeń takich, jak "i inne", "i podobne", "itd.", "itp."; nazwy towarów należy określić zgodnie z prawidłową polską terminologią techniczną;
e)
klasę lub klasy towarów, według obowiązującej klasyfikacji towarów w zastosowaniu do znaków towarowych, do których oznaczania zgłaszany znak towarowy jest przeznaczony;
f)
jaki znak towarowy ma być zarejestrowany: słowny, obrazowy lub plastyczny; jeżeli zgłaszany znak towarowy jest znakiem słownym, należy podać jego brzmienie, a jeżeli jest znakiem obrazowym lub plastycznym, należy określić, co przedstawia;
g)
imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa za jego pośrednictwem; zgłaszający, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, może działać tylko przez pełnomocnika, który powinien być upoważniony co najmniej do odbioru pism i dokumentów w sprawie zgłaszanego znaku towarowego;
h)
jeżeli zgłaszającymi są dwie lub więcej osób, a pełnomocnika nie ustanowiono - tę spośród osób zgłaszających, do której mają być przesyłane pisma Urzędu Patentowego w sprawie zgłaszanego znaku towarowego;
i)
w razie potrzeby sposób umieszczania znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniu;
j)
pierwotne zgłoszenie zagraniczne, które powinno być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, w szczególności przez podanie jego daty i nazwy państwa, w którym zostało dokonane, oraz innych danych, niezbędnych do rozpoznania tożsamości zgłoszenia, albo publiczną wystawę (targi) i nazwę państwa, w którym wystawiono towary, opatrzone zgłaszanym znakiem towarowym, oraz datę wystawienia - jeżeli postawiono wniosek o przyznanie pierwszeństwa, wynikającego ze zgłoszenia zagranicznego, albo o przyznanie pierwszeństwa, wynikającego z zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na publicznej wystawie (targach) w Polsce lub za granicą;
k)
załączniki do podania.
3.
W razie zgłaszania znaku towarowego wspólnego (związkowego) nie wymienia się w podaniu poszczególnych przedsiębiorstw, należy natomiast wymienić właściwą organizację gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorstwa albo osoby uprawnione na podstawie statutu do zastępowania związku przedsiębiorstw.
4.
Podanie powinno być podpisane przez zgłaszającego (zgłaszających) lub przez pełnomocnika. Jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, podanie (o ile nie jest podpisane przez pełnomocnika) powinno być zaopatrzone w podpisy osób, uprawnionych do podpisywania pism w imieniu zgłaszającego.
1.
Do podania o zarejestrowanie znaku towarowego należy załączyć:
a)
jeżeli zgłaszany znak towarowy jest znakiem obrazowym lub plastycznym - co najmniej dziesięć identycznych (co do rozmiarów, napisów, barw itp.) rysunków (odbitek) tego znaku; tę samą liczbę rysunków należy załączyć do podania także wówczas, gdy zgłaszany znak towarowy jest znakiem słownym, którego znamienną cechę stanowi szczególny charakter napisu; rysunki (odbitki) powinny być wykonane sposobem mechanicznym wyraźnie i dokładnie na trwałym papierze; nie można załączyć do podania odbitek wykonanych na blasze, cynfolii, skórze, suknie, płótnie itp.; pisownia znaków towarowych powinna czynić zadość obowiązującym zasadom ortograficznym;
b)
jeżeli zgłaszającym jest osoba polska, nie będąca jednostką gospodarki uspołecznionej - dowód stwierdzający istnienie przedsiębiorstwa, z którego pochodzą towary wskazane w podaniu;
c)
jeżeli zgłaszany znak towarowy ma być zarejestrowany na rzecz przedsiębiorstwa, którego siedziba znajduje się tylko w obcym państwie - dowód, stwierdzający, że znak ten doznaje ochrony prawnej w tym państwie na rzecz zgłaszającego;
d)
jeżeli postawiono wniosek o przyznanie pierwszeństwa, wynikającego ze zgłoszenia dokonanego za granicą - kopię lub odpis pierwotnego zgłoszenia zagranicznego (wraz z odbitką znaku towarowego), której zgodność z oryginałem stwierdził - z podaniem daty i nazwy państwa, w którym dokonano pierwotnego zgłoszenia - właściwy organ zagraniczny; zamiast kopii lub odpisu zgłoszenia zagranicznego można złożyć zaświadczenie właściwego organu zagranicznego, stwierdzające znak towarowy, datę pierwotnego zgłoszenia, osobę zgłaszającego, przedsiębiorstwo i rodzaj towarów; jeżeli zgłaszający składa dowód rejestracji znaku towarowego, zawierający datę zgłoszenia, zbędne są osobny odpis pierwotnego zgłoszenia lub wymienione zaświadczenie;
e)
jeżeli postawiono wniosek o przyznanie pierwszeństwa, wynikającego z zamieszczenia znaku towarowego na towarach wystawionych na publicznej wystawie (targach) w Polsce lub za granicą - dowód przyznania dla wystawy za granicą potrzebnego uprawnienia oraz zaświadczenie kierownictwa wystawy w Polsce lub za granicą, stwierdzające, że zgłaszany znak towarowy był umieszczony na towarach wystawionych na publicznej wystawie, osobę wystawcy i przedsiębiorstwo, rodzaj wystawionych towarów oraz datę i miejsce wystawienia; jeżeli wystawienie nastąpiło za granicą, wówczas umieszczone na tym zaświadczeniu podpisy osób, uprawnionych do wydawania zaświadczeń w imieniu kierownictwa wystawy, powinny być uwierzytelnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie; ponadto zaświadczenie to powinno być zalegalizowane przez miejscowo właściwy urząd konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, chyba że w umowie międzynarodowej, której stroną jest Polska, wymaganie legalizacji jest zniesione;
f)
jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na imię zgłaszającego - dokument sporządzony w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim, stwierdzający tożsamość zgłaszającego z osobą, której przysługuje pierwszeństwo, albo stwierdzający, że przedsiębiorstwo, na którego rzecz jest zgłoszony znak towarowy, przeszło wraz z prawem do tego znaku na rzecz zgłaszającego; na dokumencie tym, o ile nie jest on dokumentem publicznym, podpis osoby, na którą opiewa dowód pierwszeństwa, albo jej następcy prawnego powinien być sądownie lub notarialnie uwierzytelniony, jeżeli dokument ten jest sporządzony w Polsce; gdy dokument ten jest sporządzony za granicą, wówczas powinien on odpowiadać przepisom prawnym obowiązującym w danym państwie albo postanowieniom umów międzynarodowych; w razie wątpliwości Urząd Patentowy może żądać zalegalizowania tego dokumentu przez miejscowo właściwy urząd konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
g)
jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa; podpis zgłaszającego (zgłaszających) na dokumencie pełnomocnictwa powinien odpowiadać przepisom, dotyczącym podpisów na podaniu (§ 5 ust. 4); poświadczenie podpisu na dokumencie pełnomocnictwa nie jest wymagane;
h)
jeżeli w zgłaszanym znaku towarowym znajdują się obce nazwiska, nazwy lub wizerunki - zezwolenie zainteresowanych osób;
i)
jeżeli zgłaszany znak towarowy albo jego część stanowią herby, flagi lub godła Państwa Polskiego, województw, powiatów, miast i miejscowości, odznaki honorowe albo oznaczenia i stemple urzędowe, kontrolne i gwarancyjne albo mogące wprowadzić w błąd odbiorców towarów naśladownictwa tych oznaczeń - dowód posiadania uprawnienia do używania takiego znaku; jeżeli zgłaszany znak towarowy albo jego część stanowią herby, flagi lub godła albo oznaczenia oraz stemple urzędowe, kontrolne i gwarancyjne państw obcych albo mogące wprowadzić w błąd odbiorców towarów naśladownictwa tych oznaczeń - dowód posiadania uprawnienia do używania takiego znaku;
j)
jeżeli w zgłaszanym znaku towarowym zamieszczono wyrazy "opatentowany", "ochrona wzoru", "zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej" itp. - właściwe dowody;
k)
w razie zgłaszania wspólnego (związkowego) znaku towarowego - statut właściwej organizacji gospodarczej zrzeszającej przedsiębiorstwa albo związku przedsiębiorców.
2.
Dokumenty wymienione w ust. 1 lit. d), e) oraz f) mogą być złożone także później, w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy.
3.
Dokumenty, dotyczące pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia zagranicznego albo z zamieszczenia znaku towarowego na towarach wystawionych na publicznej wystawie (targach) za granicą, mogą być sporządzone w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. Nie wymaga się złożenia tłumaczenia na język polski dowodów sporządzonych w innych językach, o ile jest dołączony do nich uwierzytelniony przekład na jeden z wymienionych języków obcych.
1.
Do podania o zarejestrowanie znaku towarowego należy załączyć kliszę drukarską, niezbędną do ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o rejestracji zgłaszanego znaku obrazowego lub plastycznego albo znaku słownego, którego znamienną cechą jest szczególny charakter napisu, oraz dziesięć odbitek drukarskich z tej kliszy. Klisza i odbitki mogą być złożone także później na wezwanie Urzędu Patentowego, w terminie wyznaczonym przez ten Urząd.
2.
Klisza drukarska zgłaszanego znaku towarowego powinna nadawać się do odbicia w druku i odpowiadać ściśle co do rysunków i napisów odbitkom znaku towarowego w tej postaci, w jakiej ma on być zarejestrowany. Kliszę należy wykonać sposobem cynkograficznym z blachy cynkowej o grubości 2 mm oraz umocować ją na prostokątnym podkładzie z drewna. Wysokość kliszy wraz z podkładem powinna wynosić 23,5 mm, a wymiary kliszy nie mogą przekraczać 5 cm x 5 cm i nie mogą być mniejsze od 2 cm x 2 cm.
3.
Klisza drukarska zgłaszanego znaku towarowego stanowiącego opakowanie (np. pudełko), które ma rysunki lub napisy na kilku bokach, powinna dawać odbitkę przedstawiającą opakowanie nie plastycznie, lecz wszystkie boki opakowania rozłożone w jednej płaszczyźnie.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedsiębiorstwie, należy przez to rozumieć odpowiednio również właściciela przedsiębiorstwa oraz osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub wprowadzania towarów do obrotu.
Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 marca 1959 r. w sprawie zgłaszania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaków towarowych (Wiadomości Urzędu Patentowego Nr 2, poz. 18 z późniejszą zmianą).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.