Zgłaszanie wniosków o przyznanie zaopatrzenia inwalidzkiego inwalidom wojsk wewnętrznych i członkom ich rodzin.

Monitor Polski

M.P.1954.115.1646

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
z dnia 1 grudnia 1954 r.
w sprawie zgłaszania wniosków o przyznanie zaopatrzenia inwalidzkiego inwalidom wojsk wewnętrznych i członkom ich rodzin.

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 47 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 37, poz. 159) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się do stosowania w jednostkach Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1954 r. w sprawie zgłaszania wniosków o przyznanie zaopatrzenia inwalidzkiego inwalidom wojskowym i członkom ich rodzin (Monitor Polski Nr 83, poz. 966) z następującymi zmianami:
1)
przewidziane w powołanym zarządzeniu obowiązki komendanta wojskowego zakładu leczniczego (§ 2 ust. 3) dotyczą kierownika (dyrektora) zakładu leczniczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego;
2)
obowiązki dowódcy okręgu wojskowego oraz Kierownika Zaopatrzenia Instytucji Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej przewidziane w powołanym zarządzeniu (§ 3 ust. 2 i § 11) dotyczą Dowódcy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego bądź Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.
Dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Dowódca Wojsk Ochrony Pogranicza wydadzą - każdy w swoim zakresie - zarządzenia zapewniające prawidłowe postępowanie w sprawie przyznania zaopatrzenia inwalidzkiego i wypłaty świadczeń pieniężnych inwalidom wojsk wewnętrznych zgodnie z niniejszym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1954 r.