Zgłaszanie nie eksploatowanych kabli i przewodów.

Monitor Polski

M.P.1956.14.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1961 r.

UCHWAŁA NR 1066
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 31 grudnia 1955 r.
w celu zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów.

W celu wzmożenia odzysku kabli i przewodów nie eksploatowanych Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
1.
Prezydia rad narodowych i jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do zgłaszania nie eksploatowanych zawieszonych nad ziemią lub umieszczonych pod ziemią kabli i przewodów.
2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi tryb zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów przez prezydia rad narodowych, jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne oraz ustali organ uprawniony do wydobycia i demontażu tych kabli i przewodów na zasadach wyłączności.
1.
W razie zgłoszenia nie eksploatowanych kabli i przewodów przez osobę fizyczną organ uprawniony na zasadach wyłączności do wydobycia i demontażu tych kabli i przewodów przyzna zgłaszającemu nagrodę według zasad ustalonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały, w wysokości zależnej od wartości zgłoszonych kabli i przewodów wraz z ich wyposażeniem.
2.
Wartość zgłaszanych kabli i przewodów wraz z ich wyposażeniem ustala komisja powołana przez Ministra Łączności. Minister Łączności określa skład, zakres działania i tryb postępowania tej komisji.
3.
Nagroda przysługuje również pracownikowi prezydium rady narodowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej, który odnalazł zgłoszone kable lub przewody, choćby poszukiwanie kabli i przewodów należało do jego obowiązków służbowych.
Nagroda nie przysługuje w razie zgłoszenia nie eksploatowanych tras kabli lub przewodów objętych w dniu wejścia w życie uchwały spisami inwentarzowymi prezydiów rad narodowych lub jednostek gospodarki uspołecznionej.
Nagrody, o których mowa w § 2, przyznaje się tylko w przypadku zgłoszeń dokonanych po dniu wejścia w życie uchwały.
Minister Finansów zapewni właściwemu organowi (§ 2 ust. 1) odpowiednie środki finansowe na nagrody.
Traci moc uchwała nr 547 Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie zagospodarowania kabli, przewodów i urządzeń zasilających z tras nie eksploatowanych (Monitor Polski Nr A-63, poz. 958).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA ZGŁASZANIE NIE EKSPLOATOWANYCH TRAS KABLI I PRZEWODÓW

§ 1. 1
Za zgłoszenie nie eksploatowanych tras kabli i przewodów pracownicy jednostek gospodarki uspołecznionej oraz inne osoby fizyczne otrzymują nagrodę według niżej podanej tabeli:
Wartość zgłoszonych kabli, przewodów i urządzeń w tysiącach złotychWysokość nagrody w procentach wartości zgłoszonych kabli, przewodów i urządzeń
do 152%
ponad 15 do 751,4% nie mniej niż 300 zł
ponad 75 do 1501% nie mniej niż 1.000 zł
ponad 1500,7% nie mniej niż 1.500 zł, nie więcej niż 15.000 zł
§  2.
Przy zgłaszaniu nie eksploatowanych kabli i przewodów do organu uprawnionego na zasadach wyłączności do wydobywania i demontażu tych kabli i przewodów należy podać:
1)
imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz nazwę instytucji, w której zgłaszający pracuje, potwierdzenie terenowo właściwej placówki łączności lub energetycznej (np. nadzoru teletechnicznego, podstacji elektrowni), że wskazane przez zgłaszającego kable, przewody lub urządzenia nie były znane i nie są ujęte w spisach inwentarzowych,
2)
dokładne określenie miejsca, w którym odnaleziony kabel, przewód lub urządzenie się znajduje,
3)
określenie typu kabla, przewodu lub urządzenia (np. ziemny, opancerzony, kanalizacyjny, napowietrzny, samowiszący) oraz ewentualnie inne dane bliżej charakteryzujące odnaleziony kabel, jak np. profil kabla, ilość żył, materiał, z którego kabel jest zrobiony, izolację.
§  3.
Nagroda za odznalezienie nie znanych tras kabli i przewodów przysługuje niezależnie od tego, czy zostanie dokonany odzysk materiałów i urządzeń z tej trasy.
§  4.
Wypłata ustalonych nagród następuje w terminie do 25 dni od daty orzeczenia komisji.
§  5.
Kwoty z tytułu nagród wypłaca ze swego budżetu organ uprawniony na zasadach wyłączności do wydobywania i demontażu nie eksploatowanych kabli i przewodów.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 431 z dnia 28 grudnia 1960 r. (M.P.61.1.7) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 stycznia 1961 r.