Rozdział 8 - Skup zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych oraz zwrotna wymiana pieniędzy przez urzędy celne. - Zezwolenie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz graniczna kontrola dewizowa.

Monitor Polski

M.P.1973.29.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1983 r.

Rozdział  8

Skup zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych oraz zwrotna wymiana pieniędzy przez urzędy celne.

§  91.
1.
Upoważnia się urzędy celne do dokonywania na przejściach granicznych:
1)
skupu pieniędzy zagranicznych (banknotów i monet) opiewających na waluty, których kursy podane są w obowiązującej tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego oraz czeków podróżniczych od osób uprawnionych do przekroczenia granicy państwowej,
2)
zwrotnej wymiany pieniędzy polskich na pieniądze zagraniczne cudzoziemcom dewizowym wyjeżdżającym z Polski.
2.
Urzędy celne dokonują czynności wymienionych w ust. 1 w miejscach i w czasie odprawy celnej i dewizowej w ramach posiadanych własnych środków pieniężnych, bez prowadzenia oddzielnych kas walutowych. W razie potrzeby na żądanie urzędu celnego właściwy miejscowo oddział Narodowego Banku Polskiego udzieli urzędowi celnemu zaliczki w złotych lub w pieniądzach zagranicznych w niezbędnej wysokości.
§  92.
Główny Urząd Ceł w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim ustala w drodze instrukcji:
1)
zakres dokonywania przez urzędy celne skupu czeków podróżniczych oraz zwrotnej wymiany,
2)
tryb postępowania urzędów celnych przy skupie i zwrotnej wymianie, sposób prowadzenia odpowiednich ewidencji oraz sposób i termin rozliczania się z oddziałami Narodowego Banku Polskiego.
§  93.
1.
Narodowy Bank Polski:
1)
skupuje od urzędów celnych zagraniczne pieniądze i czeki podróżnicze według kursu obowiązującego w dniu dokonania skupu przez urząd celny,
2)
zaopatruje bezpłatnie urzędy celne we wszystkie materiały i informacje niezbędne do dokonywania czynności określonych w § 91, a w szczególności w tabele kursów i druki, albumy pieniędzy zagranicznych wraz z uzupełnieniami oraz we wzory czeków podróżniczych,
3)
sprawuje nadzór w zakresie wykonywania przez urzędy celne czynności wymienionych w § 91; w szczególności oddziały Narodowego Banku Polskiego instruują urzędy celne w tym zakresie.
2.
Nadzór wykonywany przez Narodowy Bank Polski nie wyłącza w tym zakresie nadzoru organów administracji celnej.