Rozdział 5 - Zezwolenia na przewóz i ubezpieczenie przesyłek w obrocie z zagranicą. - Zezwolenie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz graniczna kontrola dewizowa.

Monitor Polski

M.P.1973.29.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1983 r.

Rozdział  5

Zezwolenia na przewóz i ubezpieczenie przesyłek w obrocie z zagranicą.

§  57.
Użyte w niniejszym rozdziale określenia:
1)
"usługi przewozu w obrocie z zagranicą" - oznacza transport w komunikacji międzynarodowej towarów, mienia i innych przesyłek nie stanowiących bagażu podróżnego oraz świadczone za granicą usługi spedycyjne, maklerskie i agencyjne przy odprawie celnej,
2) 11
"przedsiębiorstwa przewozowe i usługowe" - oznacza Polskie Linie Oceaniczne, Polską Żeglugę Morską, Polską Żeglugę Bałtycką, przedsiębiorstwa: Żegluga na Odrze, Żegluga Bydgoska, Żegluga Szczecińska i Żegluga Gdańska, Morską Agencję w Gdyni, Morską Agencję w Szczecinie, Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania "Polfracht", Polskie Linie Lotnicze "Lot", Polskie Koleje Państwowe, Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "Pekaes", Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig, "Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji »Warta« Spółka Akcyjna,
3)
"państwa, z którymi Polska rozlicza się w płatnościach niehandlowych" - oznacza państwa wymienione w § 47 pkt 3,
4)
"polskie środki komunikacji" - oznacza środki komunikacji, o których mowa w § 47 pkt 4.
§  58.
Zezwala się na zawieranie w kraju umów o przewóz i ubezpieczenie przesyłek na trasach zagranicznych na warunkach przewidzianych w niniejszym rozdziale.
§  59.
1.
Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym i usługowym na przyjmowanie w kraju w złotych od jednostek gospodarki uspołecznionej krajowców dewizowych należności za usługi przewozu i ubezpieczenie przesyłek w obrocie z zagranicą, z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 2.
2.
Konieczność nadania przesyłki w kraju do przewozu za granicę obcym samolotem lub samochodem powinna być uzgodniona odpowiednio z Polskimi Liniami Lotniczymi "Lot" lub Przedsiębiorstwem Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "Pekaes".
3.
Należność na rzecz cudzoziemców dewizowych przewidziana do pobrania od jednostek określonych w ust. 1 przy odbiorze przeznaczonych dla nich przesyłek z zagranicy może być opłacona w kraju w złotych pod warunkiem przedłożenia przez odbiorcę oświadczenia stwierdzającego, że należność ta nie obejmuje zapłaty za wartość przesyłki.
§  60.
Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym i usługowym na przyjmowanie w kraju w złotych od osób fizycznych krajowców dewizowych należności za usługi przewozu przesyłek:
1)
na trasach zagranicznych polskimi środkami komunikacji powietrznej, wodnej i samochodowej - z wyjątkiem przyjmowania należności za przewóz przesyłek nadawanych przez krajowców dewizowych wyjeżdżających za granicę na pobyt stały, legitymujących się dokumentami podróży wydanymi przez polskie organy państwowe w kraju lub paszportami wydanymi przez obce organy państwowe,
2)
nadanych do przewozu koleją za granicę - z wyjątkiem przewozu przesyłek krajowców dewizowych wyjeżdżających za granicę na pobyt stały.
§  61.
1.
Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym i usługowym na przyjmowanie w kraju należności od osób fizycznych krajowców dewizowych za usługi przewozu i ubezpieczenie przesyłek na trasach zagranicznych w złotych, pochodzących z odprzedaży po obowiązującym kursie zagranicznych środków płatniczych w walutach wymienialnych lub w innych walutach określonych przez Narodowy Bank Polski.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do należności za przewóz i ubezpieczenie nadawanych w kraju przesyłek krajowców dewizowych wyjeżdżających za granicę na pobyt stały, jeżeli legitymują się oni paszportami wydanymi przez polskie organy państwowe w kraju lub przez obce organy państwowe.
§  62.
1.
Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym i usługowym na przyjmowanie w kraju w złotych, pochodzących z odprzedaży zagranicznych środków płatniczych, o których mowa w § 61 ust. 1, należności od cudzoziemców dewizowych za usługi przewozu i ubezpieczenie przesyłek na trasach zagranicznych, pod warunkiem:
1)
przedłożenia przez nich oryginalnych dokumentów Narodowego Banku Polskiego albo innych banków i instytucji posiadających uprawnienia dewizowe, stwierdzających odprzedaż po obowiązującym kursie zagranicznych środków płatniczych w kwocie wystarczającej na całkowite pokrycie należności,
2)
odnotowania przez przedsiębiorstwa przewozowe i usługowe w sposób trwały i wyraźny na dowodach odprzedaży kwoty przyjętej na zapłatę.
2.
Należności za usługi przewozu i ubezpieczenie przesyłek określone w ust. 1 mogą być pokrywane również czekami wystawionymi na Narodowy Bank Polski lub inny bank posiadający uprawnienia dewizowe, płatnymi w ciężar rachunków zagranicznych wolnych, zasilanych zagranicznymi środkami płatniczymi, o których mowa w § 61 ust. 1.
§  63.
Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym i usługowym na przyjmowanie w kraju w złotych od cudzoziemców dewizowych - przedstawicielstw i obywateli państw, z którymi Polska rozlicza się w płatnościach niehandlowych, należności za usługi przewozu przesyłek, jeżeli przewóz następuje polskimi lub należącymi do tych państw środkami komunikacji na trasach nie wykraczających poza ich granice i pod warunkiem, że do należności wynikających z zastosowania taryf obowiązujących w komunikacji międzynarodowej pomiędzy Polską a tymi państwami dolicza się dopłatę w wysokości ustalonej w odrębnym trybie. Dopłaty nie pobiera się, jeżeli należności są pokrywane w złotych pochodzących z rachunku bezpośrednio zasilanego rublami clearingowymi.
11 § 57 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 8 sierpnia 1977 r. (M.P.77.22.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 1977 r.