§ 6. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie... - M.P.1975.28.174 - OpenLEX

§ 6. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1975.28.174

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1975 r.
§  6.
Z rachunku walutowego "A" bez osobnego zezwolenia dewizowego mogą być dokonywane wypłaty:
1)
na zakup towarów w eksporcie wewnętrznym,
2)
na zakup przez posiadacza rachunku towarów i usług, o których mowa w § 5 ust. 4,
3)
na zakup towarów lub usług za granicą przez posiadacza rachunku przebywającego w kraju oraz na pokrycie kosztów podróży i pobytu posiadacza rachunku lub członków jego najbliższej rodziny w państwach, w których osoby wyjeżdżające pokrywają wydatki w walutach wymienialnych, jak również na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdu mechanicznego,
4)
na dowolne cele za granicą na zlecenie posiadacza rachunku przebywającego za granicą czasowo w związku z zatrudnieniem za granicą,
5)
na rachunki walutowe "A" członka najbliższej rodziny posiadacza rachunku, jeżeli wypłata następuje tytułem darowizny,
6)
na nabycie przez posiadacza rachunku lub przez członka jego najbliższej rodziny środków płatniczych państw socjalistycznych na koszty podróży i pobytu za granicą,
7)
na pokrycie składek z tytułu członkostwa posiadacza rachunku lub członków jego najbliższej rodziny w organizacjach za granicą, jeżeli przynależność do tych organizacji nastąpiła z zachowaniem polskich przepisów dewizowych,
8)
posiadaczowi rachunku w efektywnej walucie zagranicznej w kraju.