§ 5. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie... - M.P.1975.28.174 - OpenLEX

§ 5. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1975.28.174

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1975 r.
§  5.
1.
Oprocentowanie wkładów na rachunkach walutowych "A" i "B" wynosi w stosunku rocznym:
1)
3% dla wkładów płatnych na każde żądanie,
2)
4% dla wkładów terminowych na 180 dni,
3)
5% dla wkładów terminowych na 360 dni.
2.
Odsetki dolicza się do wkładu w walucie rachunku z upływem zadeklarowanego w umowie okresu utrzymywania wkładu na rachunku. Jeżeli wkład nie zostanie podjęty w dniu upływu okresu zadeklarowanego w umowie, umowa przedłuża się automatycznie na kolejne takie same okresy.
3.
W razie podjęcia części lub całości wkładu terminowego w ciągu okresu zadeklarowanego lub przedłużonego cały wkład od początku tego okresu do dnia podjęcia jakiejkolwiek kwoty podlega oprocentowaniu w wysokości 2%. Za początek nowego zadeklarowanego okresu uważa się dzień następny po podjęciu części wkładu.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli dysponowanie częścią lub całością wkładu terminowego następuje w celu wykorzystania w eksporcie wewnętrznym lub na zakup towarów i usług w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne, jeżeli według odrębnych przepisów posiadacz rachunku jest uprawniony do dokonania tego zakupu, albo na nabycie środków płatniczych państw socjalistycznych na koszty podróży i pobytu za granicą.