§ 2. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie... - M.P.1975.28.174 - OpenLEX

§ 2. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1975.28.174

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1975 r.
§  2.
1.
Na rachunki walutowe "A" mogą być przyjmowane zagraniczne środki płatnicze:
1)
przekazane z zagranicy przekazami bankowymi i pocztowymi,
2)
przywiezione lub przesłane z zagranicy - w granicach kwot uwidocznionych w imiennej deklaracji przywozu, potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny, lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd albo w imiennym dokumencie stwierdzającym przesłanie ich w przesyłce pocztowej.
2.
Ponadto na rachunki walutowe "A" mogą być przyjmowane kwoty:
1)
przelewów z rachunków walutowych "A" dokonywanych między posiadaczami tych rachunków w czasie ich zatrudnienia za granicą,
2)
przelewów z rachunków walutowych "A" dokonywanych tytułem darowizny na rzecz członków najbliższej rodziny posiadacza rachunku krajowców dewizowych,
3)
wpłacane tytułem darowizny przez cudzoziemców dewizowych przebywających w kraju na rzecz członków najbliższej rodziny, jeżeli wpłata następuje w granicach kwot uwidocznionych w imiennej deklaracji przywozu potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny,
4)
stanowiące równowartość przekazów dokonywanych w kraju przez polskiego pracodawcę z tytułu walutowego wynagrodzenia za pracę lub diet zagranicznych,
5)
stanowiące równowartość przekazów dokonywanych w kraju przez polskie instytucje z tytułu realizacji zagranicznych spadków lub mienia za granicą,
6)
pochodzące z realizacji praw patentowych lub osiągnięć naukowo-technicznych, włącznie z kwotami posiadanymi z tego tytułu na bankowych nie oprocentowanych rachunkach walutowych,
7)
pochodzące z honorariów za usługi adwokackie,
8)
przypadające danej osobie z bankowego rachunku walutowego otwartego dla Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS" lub przypadające z tytułu rozpowszechniania przez CHZ "Ars-Polona-Ruch" książek za granicą,
9)
przypadające z umów ubezpieczenia walutowego w polskiej instytucji w kraju,
10)
z własnego rachunku eksportu wewnętrznego, otrzymane po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, po potrąceniu kosztów dewizowych Banku PKO S.A.,
11)
pochodzące z odprzedaży bankowi złota w monetach i sztabach,
12)
zwracane na ten sam rachunek lub przypadające do wypłaty z rachunków walutowych "B" zgodnie z § 7 pkt 3.