Monitor Polski

M.P.2020.413

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam "Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej", stanowiącą załącznik do postanowienia.
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej