Monitor Polski

M.P.2017.161

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 stycznia 2017 r.
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14kd pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) ogłasza się że:
1. W dniu 9 grudnia 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzją wykonawczą nr C(2016) 8568 zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą Komisji C(2014) 9783.
2. Zmieniony program, o którym mowa w ust. 1, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).