Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adres strony internetowej, na której został on zamieszczony.

Monitor Polski

M.P.2015.541

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 maja 2015 r.
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony

Na podstawie art. 14kd pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) ogłasza się, że:
1.
W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2014) 9783 zatwierdzającą program rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2.
Treść programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).