Monitor Polski

M.P.2016.460

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 maja 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 12 maja 2016 r.
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony

Na podstawie art. 14kf pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) ogłasza się, że:
1. W dniu 22 października 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2015) 7386 zatwierdzającą program operacyjny "Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Program Operacyjny dla Polski" w celu udzielenia wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
2. Treść programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod adresem http://gospodarkamorska.bip.gov.pl.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).