Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych.

Monitor Polski

M.P.1983.19.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1988 r.

UCHWAŁA Nr 45
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 kwietnia 1983 r.
w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchwała określa zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji powoływanych przez naczelne, centralne i terenowe organy administracji państwowej, zwanych dalej "komisjami".
1. 1
Za udział w posiedzeniach komisji przysługuje wynagrodzenie.
2. 2
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala organ powołujący komisję; wynagrodzenie za udział w posiedzeniu lub posiedzeniach tej samej komisji w ciągu doby wynosi:
1) 3
od 600 do 1.000 zł dla przewodniczącego komisji,
2) 4
od 400 do 700 zł dla członków i sekretarza komisji.
3.
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłaca jednostka organizacyjna lub komórka tej jednostki, przy której jest powołana komisja - w ramach posiadanych na ten cel środków - na podstawie listy obecności, przedstawionej przez przewodniczącego i sekretarza komisji.
Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do komisji międzyresortowych.
Organy założycielskie przedsiębiorstw państwowych zalecą stosowanie zasad wynagradzania określonych w uchwale do członków komisji powoływanych przez dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.
Zaleca się stosowanie zasad wynagradzania określonych w uchwale:
1)
Narodowemu Bankowi Polskiemu i innym bankom - do komisji powoływanych przez banki,
2)
związkom spółdzielczym - do komisji powoływanych przez organizacje spółdzielcze.
Uchwała nie narusza przepisów szczególnych regulujących odrębnie zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 149 z dnia 22 sierpnia 1988 r. (M.P.88.25.217) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 września 1988 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 101 z dnia 9 lipca 1987 r. (M.P.87.20.173) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 lipca 1987 r.
3 § 2 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 149 z dnia 22 sierpnia 1988 r. (M.P.88.25.217) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 września 1988 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 149 z dnia 22 sierpnia 1988 r. (M.P.88.25.217) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 września 1988 r.