Monitor Polski

M.P.1992.21.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 czerwca 1992 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej. *

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przepisy zarządzenia stosuje się do pracowników:
1) jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej, zatrudnionych w:
a) ośrodkach sportu i rekreacji,
b) ośrodkach informacji turystycznej,
2) jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych prowadzonych jako zadania własne przez gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
2. Zarządzenia nie stosuje się do zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w ust. 1, pracowników straży przemysłowej, z wyjątkiem § 8-10 i 12.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. Ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) tabelę zaszeregowań stanowisk pracy, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  4. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten może być przyznany również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia, koordynującym wykonanie określonych zadań, z tym że maksymalna stawka tego dodatku nie może być wyższa od drugiej stawki dodatku funkcyjnego.
§  5. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika ustala się w wysokości:
1) 1/156 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, których obowiązuje 36-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,
2) 1/178 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, których obowiązuje 42-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.
§  6.
1. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, w ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy.
2. Szczegółowe zasady przyznawania premii określają zakładowe regulaminy premiowania.
§  7.
1. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych może być stosowana akordowa forma wynagradzania.
2. Pracownicy wynagradzani według formy akordowej (akord indywidualny, akord zryczałtowany) otrzymują wynagrodzenie ustalone na podstawie norm pracy określonych w obowiązującym trybie oraz stawek płac wynikających z kategorii zaszeregowania roboty.
3. Pracownicy wynagradzani według formy akordowej mogą otrzymywać premię, zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym regulaminie premiowania.
§  8.
1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% dodatku po 20 i więcej latach pracy.
2. 1 Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia.
3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
4. 2 W wypadku gdy praca w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
5. 3 Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku w danej jednostce, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej jego stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
7. 4 (skreślony).
§  9.
1. Pracownikom, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1) po 25 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2) po 30 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia,
3) po 35 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
4) po 40 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia,
5) po 45 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia.
2. Pracownikom zakładów i brygad remontowo-budowlanych przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1) po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2) po 25 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia,
3) po 30 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
4) po 35 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia,
5) po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia.
3. 5 Ustalanie okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają ogólnie obowiązujące przepisy, z tym że do okresów pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy..
§  10.
1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.
2. Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia mimo nieprzepracowania 10 lat, jeżeli przejście na rentę inwalidzką nastąpiło wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.
3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat.
§  11. Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty, z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy brygady, za okres pełnienia tej funkcji przysługuje dodatek uzależniony od liczby pracowników zatrudnionych w brygadzie, w wysokości od 5% do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§  12.
1. Pracownikom zatrudnionym w zmianowym systemie pracy, za pracę na II zmianie, przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2. Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§  13. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach położonych w odległości ponad 3 km od najbliższej miejscowości, powyżej 600 m nad poziomem morza, i mających utrudnione warunki transportu może być przyznany dodatek w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia miesięcznego.
§  14.
1. Pracownikom za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości:
1) do 5% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia dla I stopnia szkodliwości lub uciążliwości,
2) do 10% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia dla II stopnia szkodliwości lub uciążliwości,
3) do 15% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia dla III stopnia szkodliwości lub uciążliwości,
4) do 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia dla IV stopnia szkodliwości lub uciążliwości.
2. Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, oraz rodzaj prac w poszczególnych stopniach szkodliwości dla zdrowia, uciążliwości oraz prac niebezpiecznych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  15.
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających stałego posługiwania się językami obcymi przysługuje dodatek w wysokości:
1) do 10% najniższego wynagrodzenia - za znajomość pierwszego języka obcego,
2) do 15% najniższego wynagrodzenia - za znajomość każdego następnego języka obcego.
2. Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  16.
1. Pracownicy zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych, świadczących usługi hotelarskie turystom zagranicznym, mogą otrzymywać dodatek w wysokości do 15% stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany wyłącznie za okres, w którym co najmniej 50% wartości ogółu usług noclegowych świadczonych było na rzecz turystów zagranicznych.
§  17. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach prowadzących działalność gastronomiczną przysługuje prawo do korzystania z częściowo odpłatnych posiłków według zasad określonych w załączniku nr 6 do zarządzenia.
§  18.
1. Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane, za ich zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie z obowiązującymi stawkami osobistego zaszeregowania kierowców samochodów osobowych.
2. Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, za powierzone im dodatkowe czynności, nie wchodzące w zakres ich podstawowych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia.
3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju czynności i ich uciążliwości, z zastosowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących kierowców pojazdów samochodowych, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
§  19.
1. Pracownikom recepcji oraz informacji turystycznej przysługuje umundurowanie służbowe.
2. Zasady przyznawania umundurowania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  20. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wszystkie składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  21. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie zarządzenia nie mają wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska.
§  22. Stawki wynagrodzenia określone w zarządzeniu uwzględniają podatek dochodowy od osób fizycznych.
§  23. W zakresie regulowanym zarządzeniem tracą moc dotychczasowe przepisy.
§  24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 czerwca 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  6 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I300-340
II305-350
III310-360
IV315-380
V320-400
VI325-420
VII330-440
VIII335-460
IX340-490
X345-520
XI350-560
XII355-600
XIII360-640
XIV370-680
XV380-730
XVI390-780
XVII400-830
XVIII410-880
XIX420-930
XX430-980
XXI440-1030

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia
1 do 15
2 do 30
3 do 45
4 do 60
5 do 75
6 do 90
7 do 105
8 do 120
9 do 135
10 do 150

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  7 I. TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK PRACY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszere-gowaniaStawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
123456
I. Zarząd i oddziały Centralnego Ośrodka Sportu
1Naczelny dyrektor XX-XXI do 10 wyższe 8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym
2Zastępca Naczelnego Dyrektora, Dyrektor Biura, Główny KsięgowyXVIII-XX do 8 wyższe 8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym
3Dyrektor oddziału XVIII-XX do 8 wyższe 8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
4Zastępca dyrektora oddziału XVI-XVIII do 6 wyższe 8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
5Główny księgowy oddziału1) XV-XVIII do 6 wyższe 8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
6Główny specjalista XV-XVII do 5 wyższe 6
radca prawny regulują odrębne przepisy
7Kierownik działu w oddziale 1) XIV-XVI do 5 wyższe 6
8Zastępca kierownika działu w oddziale1)XIII-XV do 4 wyższe 6
9Specjalista1) XII-XV -- wyższe 6
10Starszy rewident w Zarządzie COS XII-XIV -- średnie 8
11Starszy księgowy, starszy inspektor XI-XIII -- średnie 6
12Inspektor VIII-XII -- średnie 4
13Księgowy VIII-XI -- średnie 4
14Starszy referent VII-XI -- średnie 4
15Referent VII-X -- średnie -
II. Wytwórnia Filmów Sportowych i Turystycznych "SPORT-FILM" COS
1Dyrektor XVIII-XX do 8 wyższe 8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym
2Szef produkcji XVI-XVIII do 7 wyższe 6
3Kierownik działu1) XV-XVII do 5 wyższe 4
4Kierownik sekcji1) XIII-XVI do 4 wyższe 2
5Kierownik grupy produkcyjnej,1) specjalista XII-XV -- wyższe 4
6Technik dźwięku, asystent XI-XIV -- średnie kierunkowe -
operator obrazu, montażysta średnie 4
7Kopista XI-XIII -- średnie 6
8Technik, operator maszyny wywołującej, starszy mistrz X-XII -- średnie 6
9Konserwator mechanik, elektromonter, magazynierVIII-XI -- średnie zawodowe tytuł robotnika wykwalifiko-

wanego

4
1) Pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

II

 TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK PRACY W OŚRODKACH SPORTU I REKREACJI

Lp.Stanowisko Kategoria zaszerego-

wania

Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
123456
1Dyrektor XV-XIX do 8 wyższe 6, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
2Zastępca Dyrektora XV-XVII do 7 wyższe 6, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
3Główny księgowy XV-XVII do 7 wyższe 5
4Kierownik oddziału2) XIII-XVII do 6 wyższe 5
5Główny księgowy oddziału2) XII-XV do 5 wyższe 5
6Zastępca kierownika oddziału2) XII-XIV do 4 wyższe 5
7Główny specjalista XV-XVI -- wyższe 6
radca prawny regulują odrębne przepisy
8Specjalista2) XIII-XIV -- wyższe 5
9Kierownik działu2) XII-XIV do 4 wyższe 4
10Starszy inspektor, starszy rewident, starszy księgowy XII-XIII -- średnie 5
11Kierownik sekcji XI-XIII do 2 średnie 5
12Inspektor, rewident IX-XII -- średnie 4
13Starszy referent, księgowyVII-X -- średnie 2
14Referent, kontystka VI-VIII -- średnie -
15Pomoc biurowa, pomoc techniczna IV-VII -- średnie -
2) Pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

III.

 TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK POMOCNICZYCH I OBSŁUGI

Lp.Stanowisko Kategoria zaszerego-

wania

Stawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1Kierownik biblioteki X-XII do 2 średnie 4
2Kierownik kancelarii VIII-Xdo 2 średnie 3
Sekretarka, starsza maszynistka, kasjer, intendent -- średnie 3
3Archiwista, bibliotekarz VII-X -- średnie 3
4Operator urządzeń powielających, laborant VI-IX -- średnie 3
5Maszynistka, telefonistka (obsługa telexu)VI-IX -- średnie 1
6Portier szatniarz, goniec, dozorca, woźny, sprzątaczkaIV-VII -- podstawowe --

IV.

 TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK PRACY W OŚRODKACH SPORTOWO-SZKOLENIOWYCH ŻEGLARSTWA

Lp.Stanowisko Kategoria zaszerego-

wania

Stawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m3)XIV-XVII do 6 wyższe 6
2Kapitan jachtu o długości do 21 m3) XIII-XVI do 5 wyższe 4
3Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu3)XIII-XVI do 4 wyższe 6
4Kierownik wyszkolenia żeglarskiegoXIII-XV do 6 wyższe 6
5Oficer jachtu3) XII-XIV do 4 wyższe 2
6Bosman jachtu VIII-XII do 4 średnie 2
7Motorzysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtuIX-XI - zasadnicze 2
3) Pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

V.

 TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK PRACY SŁUŻB RATOWNICTWA WODNEGO

Lp.Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1Instruktor ratownictwa XIII-XVI do 3 średnie 6
2Starszy ratownik XII-XV -- średnie 4
3Ratownik XI-XIV -- podstawowe 1
4Młodszy ratownik VIII-XI -- podstawowe -

VI.

 TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK PRACY W SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I USŁUGACH

Lp.Stanowisko Kategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1Dyrektor-Kierownik zakładu, bazy (usługowo-produkcyjnej i sprzętowej)4)XIV-XVIII do 6 wyższe 5, w tym 4 na stanowisku samodzielnym
2Kierownik zespołu obiektów4) XIV-XVII do 6 wyższe 5, w tym 4 na stanowisku samodzielnym
3Kierownik budowy XIV-XVII do 6 wyższe 5
4Główny mechanik, główny energetykXIV-XVII do 5 wyższe 5
5Kierownik wielofunkcyjnego obiektu:4) XIII-XVI do 5 wyższe 4
- sportowego
- turystycznego
- wypoczynkowego
6Zastępca kierownika:4)XIII-XVI do 5 wyższe 4
- zespołu obiektów
- bazy
- budowy
7Inspektor nadzoru4) XII-XVI - wyższe 4
8Kierownik kempingu XII-XV do 5 średnie 5
9Kapitan jachtu, oficer jachtu4) XII-XIV do 5 wyższe 4
10Kierownik ośrodka informacji turystycznejXII-XV do 5 średnie 5
11Kierownik przystani XI-XIII do 4 średnie 4
12Kierownik-gospodarz XI-XIII - średnie 4
obiektu (sportowego,turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego)
13Inspektor (bhp-p.poż.) X-XIII - średnie 5
14Starszy mistrz (mechanik, energetyk, technolog)X-XIII do 3 średnie 5
15Kierownik:X-XIII do 3 średnie 4
- recepcji
- wypożyczalni sprzętu
- warsztatu
16Informator turystyczny IX-XIII - średnie 3
17Kierownik: VIII-XII do 3 średnie 3
- powielarni
- pralni
- magazynu
- punktu sprzedaży
18Kuchmistrz-szef kuchni VIII-XII do 3 średnie 4
19Kierowca operator maszyn specjalnychIX-XII - zasadnicze 4
20Kierowca autobusu X-XII - odpowiednie prawo jazdy
21Starszy recepcjonista, sprzedawca, bufetowyIX-XII - średnie

zasadnicze

2

3

22Starszy magazynier, starszy maszynistaIX-XI - zasadnicze 1
23Mistrz-majster IX-XII - zasadnicze z odpowiednim tytułem 4
24Kierowca samochodu ciężarowego IX-XI - odpowiednie prawo jazdy
25Konserwator maszyn i urządzeńVIII-XI - zasadnicze 2
26Starszy rzemieślnik specjalista, rzemieślnik budowlanyVIII-XI - zasadnicze 2
27Starszy masztalerz, starszy bosmanVII-XI - średnie 3
28Monter mechanik, elektronikVII-XI - średnie 1
29Recepcjonista, kelner, kierowca samochodu osobowego VIII-X - średnie 1
odpowiednie prawo jazdy
30Maszynista, kierowca-operator ciągników i maszyn, rzemieślnik w zawodzie: ślusarza mechanika, hydraulika, stolarza, spawacza, kucharza i in., żaglomistrz, szkutnik, bosman, masztalerzVII-X - zasadnicze 2
31Magazynier VI-X - zasadnicze
32Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, pracownik obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i in., palacz c. o.VI-IX - zasadnicze 2
33Robotnik przy pracy ciężkiej, ładowaczV-IX - podstawowe -
34Praczka, szwaczka, prasowaczka, starsza pokojowa VI-VIII - podstawowe podstawowe po przyuczeniu do zawodu
35Pokojowa, łazienny, kąpielowy, robotnik gospodarczy, placowy, pomocnik palacza c.o., pomoc kuchenna i in.IV-VII - podstawowe po przyuczeniu do zawodu
4) Pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

VII.

 TABELA ZASZEREGOWAŃ TRENERÓW ORAZ INSTRUKTORÓW SPORTU, REHABILITACJI RUCHOWEJ, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REKREACJI RUCHOWEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania Wymagane kwalifikacje
wykształceniestaż pracy6)
12 3 4 5
1trener - klasa mistrzowska XIX-XXI wyższe
2trener - klasa IXVII-XX wyższe
3specjalista rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej XIV-XX wyższe
4specjalista rekreacji ruchowej5) XIV-XX wyższe
5trener - klasa II5) XIV-XVIII wyższe
6instruktor sportu - klasa I XIII-XVII średnie
7instruktor rekreacji-klasa I XIII-XVI średnie
8instruktor rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznejXII-XV średnie
9instruktor sportu XII-XV średnie
10instruktor rekreacji ruchowej XI-XIV średnie
5) Pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

6) Zasady i tryb zdobywania klas trenerskich regulują odrębne przepisy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH ORAZ RODZAJE PRAC W POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura powyżej 25° C lub poniżej 10° C,

4) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub w bezpośrednim kontakcie z wodą,

5) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, np. spawanie, hartowanie,

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

7) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

8) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3) w warunkach narażenia na hałas,

4) w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego,

5) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji, np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,

6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagających wymuszonej pozycji ciała,

7) w warunkach narażenia na działanie hormonów i antybiotyków powodujących zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu oraz innych czynników o analogicznym jak te hormony i antybiotyki działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

2) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do trzeciego stopnia zalicza się szczególnie niebezpieczne prace:

1) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,

2) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,

3) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,

4) przy urządzeniach elektroenergetycznych, znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,

5) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz z ich transportem,

6) pod ziemią lub pod wodą.

5. Do czwartego stopnia szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane z benzydyną, alfa i beta naftyloaminą, chlorkiem winylu oraz innymi czynnikami o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.

6. Prace określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach lub innych obowiązujących normach higienicznosanitarnych.

7. Podstawę przyznania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań.

8. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac wykonywanych w różnych stopniach szkodliwości dla zdrowia i uciążliwości lub niebezpieczeństwa stosuje się tylko jeden dodatek o najwyższej stawce.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Dodatek za znajomość języków obcych, zwany dalej "dodatkiem", przyznaje się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

2. Dodatek przyznaje kierownik jednostki w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

3. Warunkiem przyznania dodatku jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości języka obcego przed resortową komisją egzaminacyjną.

4. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia wydziału filologicznego szkoły wyższej,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia wyższej uczelni lub szkoły średniej za granicą, w których językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma pobierać dodatek.

5. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu. Nie dotyczy to pracowników, którzy złożyli egzamin z wynikiem co najmniej dobrym.

6. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

7. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek może być przyznany od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedstawieniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

9. Prawo do otrzymania dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik:

1) przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające otrzymywanie dodatku,

2) uzyskał negatywną ocenę z ponownie składanego egzaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZASADY KORZYSTANIA Z CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

1. Pracownikom zatrudnionym bezpośrednio przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków (tj. szefowi kuchni, kucharzowi, pracownikom podającym posiłki, pomocy kuchennej) przysługuje prawo do korzystania z częściowo odpłatnych posiłków:

1) dwóch w czasie 8-godzinnej zmiany,

2) trzech w przypadku wykonywania pracy ponad 11 godzin.

2. Pracownicy pokrywają koszt posiłków spożytych w dni faktycznie przepracowane, z zastosowaniem bonifikaty, o której mowa w ust. 4.

3. W przypadku sprzedaży przez pracownika należnego mu posiłku lub przekazania do spożycia innej osobie, pracownik płaci pełną cenę posiłku (bez bonifikaty).

4. Odpłatność pracowników za spożyte posiłki wynosi 50% wartości surowców zużytych do wyprodukowania posiłków, obliczonej w obowiązujących cenach detalicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZASADY PRZYZNAWANIA UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO

§  1. Umundurowanie służbowe przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony, na stanowiskach wymienionych w § 2.
§  2. Wykaz stanowisk, rodzaj umundurowania oraz okresy jego użytkowania:
Lp.Stanowisko Przedmioty umundurowania Okres używalności w miesiącach Uwagi
1 2 3 4 5
1Kierownik recepcji garnitur lub kostium (na zimę) 24 jeśli wydano 1 komplet
garnitur lub kostium (na lato) 24 na okres zimy i lata,
koszula lub bluzka 6 to okres używalności
krawat 6wynosi 12 miesięcy
2Starszy recepcjonista, recepcjonista, informator turystyczny jak wyżej jak wyżej
3Portier garnitur lub kostium (na zimę) 24 jeśli wydano 1 komplet
garnitur lub kostium (na lato) 24 lub 1 czapkę na okres
czapka zimowa 24 zimy i lata, to okres
czapka letnia 24 używalności wynosi 12
płaszcz zimowy 24 miesięcy
płaszcz letni 24
koszula lub bluzka 6
krawat 6
§  3. Opis i wzór oznak służbowych oraz szczegółowe zasady zaopatrywania i gospodarki umundurowaniem określa regulamin zakładowy.
§  4. Zasady, o których mowa w § 3, powinny uwzględniać:
1) kalkulację kosztów poszczególnych zestawów umundurowania,
2) kategorię zakładu szyjącego mundur na zlecenie pracodawcy lub wysokość ekwiwalentu na uszycie (koszt uszycia według cen nie wyższych niż ceny w cenniku I kategorii usług spółdzielczych),
3) gatunek materiału i jego symbol przemysłowy oraz kolor i fason poszczególnych części umundurowania.
§  5.
1. Prawo do otrzymania umundurowania pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę na czas nie określony, a traci z dniem rozwiązania stosunku pracy.
2. Prawo do ponownego przydziału poszczególnego przedmiotu umundurowania pracownik nabywa po upływie okresu używalności odpowiedniego przedmiotu.
3. Okres używalności poszczególnego przedmiotu umundurowania liczy się od dnia wydania.
4. Pracownicy obowiązani są utrzymywać umundurowanie w stanie czystym i konserwować je na własny koszt.
§  6. W przypadku gdy dla danego stanowiska przewidziana jest odzież robocza o charakterze zbliżonym do danego przedmiotu umundurowania, należy ograniczyć przydział poszczególnych przedmiotów umundurowania, wymienionych w § 2.
§  7. W razie utraty lub zniszczenia przedmiotu umundurowania przed upływem okresu używalności, pracownik otrzymuje nowy odpowiedni przedmiot umundurowania:
1) bezpłatnie, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły bez winy pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych,
2) za zwrotem wartości utraconego lub zniszczonego przedmiotu umundurowania, jaka odpowiada okresowi od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności, jeżeli utrata lub zniszczenie przedmiotu umundurowania nastąpiły w okolicznościach innych niż określone w pkt 1.
§  8. W razie rozwiązania stosunku pracy oraz w razie przeniesienia pracownika na inne stanowisko, na którym nie przysługuje umundurowanie, przed upływem okresu używalności umundurowania, pracownik obowiązany jest zwrócić umundurowanie lub uiścić kwotę odpowiadającą wartości umundurowania za okres od dnia zaprzestania pracy do końca okresu używalności.
§  9.
1. Umundurowanie wydaje się bezpłatnie w postaci gotowych przedmiotów lub w postaci odpowiednich materiałów z jednoczesną wypłatą kosztów uszycia (§ 4 pkt 2).
2. W zamian za umundurowanie w postaci określonej w ust. 1 pracownikowi wypłaca się równowartość pieniężną, gdy:
1) pracownikowi nie przydzielono przysługującego umundurowania, a stosunek pracy uległ rozwiązaniu,
2) umundurowanie przydzielono w terminie późniejszym od nabycia prawa,
3) pracownik użytkował przedmioty umundurowania przez okres dłuższy od normatywnego.
3. Równowartość pieniężną (ust. 2) oblicza się według wartości umundurowania, proporcjonalnie do okresu zwłoki w przydziale lub do okresu dodatkowego użytkowania - w miesiącach.
*Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110) nin. zarządzenie zachowuje moc do czasu objęcia pracowników, których jego przepisy dotyczą i w zakresie przedmiotu w nich normowanego - postanowieniami układu zbiorowego pracy lub innymi przepisami prawa pracy.

Z dniem 1 lipca 1996 r. zarządzenie traci moc, w stosunku do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki w ośrodkach sportu i rekreacji i ośrodkach informacji turystycznej, na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki (Dz.U.96.103.478).

1 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 1 lutego 1994 r. (M.P.94.12.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
2 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.433) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
3 § 8 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.433) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
4 § 8 ust. 7 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 1 lutego 1994 r. (M.P.94.12.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
5 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 1 lutego 1994 r. (M.P.94.12.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
6 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 maja 1993 r. (M.P.93.26.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 1 lutego 1994 r. (M.P.94.12.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r., z tym że tabela druga wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21października 1994 r. (M.P.94.58.498) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1995 r. (M.P.95.4.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.433) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 października 1995 r. (M.P.95.54.593) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.

7 Załącznik nr 3, tabela VI zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 1 lutego 1994 r. (M.P.94.12.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.