Zasady przyznawania i wysokość stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki.

Monitor Polski

M.P.1978.27.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 sierpnia 1978 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki.

Na podstawie art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) oraz § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 29, poz. 126) zarządza się, co następuje:
Studentom akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki, mogą być przyznawane stypendia, zwane dalej "stypendiami specjalnymi", na zasadach i w wysokości określonej w zarządzeniu.
1.
O stypendium specjalne może ubiegać się student akademii medycznej, który:
1)
ma dyplom felczera lub dyplom pielęgniarki, uzyskany przed rozpoczęciem studiów,
2)
przepracował co najmniej 10 lat na stanowisku wymagającym kwalifikacji felczera lub pielęgniarki, jeżeli przerwa między ustaniem zatrudnienia a rozpoczęciem studiów nie przekracza jednego roku,
3)
nie był uprzednio skreślony z listy studentów akademii medycznej,
4)
wykazuje się dobrymi postępami w nauce, tj. przechodzi na wyższy rok studiów w terminach określonych w planach i regulaminie studiów (łącznie z terminami przewidzianymi na składanie egzaminów poprawkowych i posesyjnych),
5)
nie wykonuje stałej pracy zarobkowej,
6)
nie jest podatnikiem podatku obrotowego lub dochodowego ani nie jest podatnikiem tych podatków członek jego rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym,
7)
znajduje się w sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie stypendium specjalnego.
2.
Sytuacja materialna studenta, o której mowa w ust. 1 pkt 7, uzasadnia przyznanie mu stypendium specjalnego, jeżeli łączny dochód netto rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągnięty w okresie ostatniego roku ze wszystkich źródeł przychodów, nie przekracza 1.400 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
3.
Rektor akademii medycznej może na podstawie przedstawionych dokumentów zaliczyć do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, okresy przerw w pracy spowodowanych chorobą, oddelegowaniem do pracy w organizacjach politycznych i społecznych lub okresy pracy w organach administracji służby zdrowia na stanowisku nie wymagającym kwalifikacji felczera lub pielęgniarki.
4.
W wyjątkowych wypadkach rektor akademii medycznej na wniosek wydziałowej komisji do spraw pomocy materialnej może wyrazić zgodę na przyznanie stypendium specjalnego osobom, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
Stypendia specjalne mogą być przyznawane na wszystkich latach studiów, począwszy od I semestru pierwszego roku studiów.
1.
Wysokość stypendium specjalnego wynosi:
1)
od 1.550 zł do 1.750 zł miesięcznie - dla studentów nie mających innych osób na utrzymaniu i będących osobami:
a)
samotnymi,
b)
pozostającymi w związku małżeńskim, jeżeli małżonek studenta z tytułu pracy zarobkowej osiąga dochód netto powyżej 1.400 zł miesięcznie,
2)
od 1.550 zł do 2.350 zł miesięcznie - dla pozostałych studentów.
2.
Studenci pobierający stypendia specjalne mogą korzystać z innych form pomocy materialnej niż stypendia zwyczajne i fundowane, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 29, poz. 126).
W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 29, poz. 126), a w sprawach nagradzania i wyróżniania studentów przodujących w nauce oraz warunków korzystania z domów i stołówek studenckich przepisy zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 27 września 1977 r. w sprawie nagradzania i wyróżniania studentów przodujących w nauce oraz warunków korzystania przez studentów z domów i stołówek studenckich (Monitor Polski Nr 26, poz. 130).
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki (Monitor Polski Nr 34, poz. 207).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1978 r.