Monitor Polski

M.P.1985.23.171

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 sierpnia 1985 r.
w sprawie zasad powoływania składu Rady Ochrony Pracy.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 23 i z 1985 r. Nr 35, poz. 162) Rada Państwa stanowi, co następuje:
§  1. Rada Ochrony Pracy, zwana dalej "Radą", liczy 50 osób.
§  2. Kandydatów do Rady zgłaszają: Prezes Rady Ministrów - 10 osób, ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa - 30 osób oraz po 2 osoby: Naczelna Organizacja Techniczna, Naczelna Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Liga Kobiet Polskich i na zasadzie wzajemnego porozumienia socjalistyczne związki młodzieży.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.