Monitor Polski

M.P.1975.9.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 marca 1975 r.
w sprawie zasad pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa.

Na podstawie art. 12 ust. 6 dekretu z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 321) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Funkcjonariuszy pożarnictwa pełniących służbę w systemie zmianowym 12 godzin służby i 24 godziny wolne od służby obowiązuje 8 godzin służby podstawowej przeznaczonej na zajęcia szkoleniowe, operacyjne i techniczne i 4 godziny służby czuwania.
2. W razie wprowadzenia pełnienia służby w systemie zmianowym 24 godziny służby i 48 godzin wolnych od służby funkcjonariuszy obowiązuje 9 godzin służby podstawowej przeznaczonej na zajęcia szkoleniowe, operacyjne i techniczne, 7 godzin służby czuwania i 8 godzin wypoczynku podczas pełnienia służby.
3. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 2, może być przerwany w związku z akcją ratowniczą lub alarmem ćwiczebnym albo w związku z potrzebą utrzymania jednostki straży pożarnej w pełnej gotowości z innych przyczyn.
4. 1 Funkcjonariuszom pełniącym służbę w systemie zmianowym przysługuje, zgodnie z harmonogramem, po dziewięciu służbach dodatkowy czas wolny w wymiarze:
1) 12 godzin - pełniącym służbę w systemie 12 godzin służby i 24 godziny wolne od służby,
2) 24 godzin - pełniącym służbę w systemie 24 godziny służby i 48 godzin wolnych od służby.
§  2. Pełnienie służby w zakresie operacyjno-technicznym polega w szczególności na:
1) operacyjnym zabezpieczeniu miejscowości, zakładów pracy, transportu, obszarów leśnych,
2) udziale w akcjach ratowniczych,
3) przeprowadzaniu ćwiczeń oraz inspekcji gotowości alarmowej i technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej,
4) pełnieniu dyżurów operacyjnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
5) pozostawaniu w dyspozycji operacyjnej komendanta jednostki organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej.
§  3.
1. Do pełnienia służby w zakresie operacyjno-technicznym są obowiązani z tytułu zajmowanego stanowiska:
1) Komendant Główny Straży Pożarnych,
2) zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych,
3) komendanci wojewódzcy straży pożarnych (komendanci straży pożarnych miast wyłączonych z województw),
4) główni inspektorzy ochrony przeciwpożarowej w ministerstwach (urzędach centralnych),
5) komendanci powiatowi (miejscy, dzielnicowi) straży pożarnych,
6) komendanci zawodowych straży pożarnych,
7) komendanci szkół pożarniczych,
8) 2 (skreślony).
2. Funkcjonariuszy pożarnictwa nie wymienionych w ust. 1 wyznaczają do pełnienia służby w zakresie operacyjno-technicznym oraz określają im szczegółowe zadania, w ramach ustalonych w § 2, przełożeni uprawnieni do mianowania na stanowiska służbowe.
§  4. Komendant jednostki organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej może polecić funkcjonariuszowi pożarnictwa pełnienie służby dodatkowej na czas przeprowadzenia akcji ratowniczej lub ćwiczeń albo w razie konieczności czasowego wzmocnienia operacyjnego jednostki organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 kwietnia 1986 r. (M.P.86.12.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1986 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 8 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 kwietnia 1986 r. (M.P.86.12.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1986 r.