Rozdział 7 - Planowanie finansowe. - Zasady organizacji i finansowania zjednoczeń państwowych terenowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1968.5.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

VII.

Planowanie finansowe.

§  19.
1.
Centrala zjednoczenia sporządza roczny plan finansowy.
2.
Plan finansowy centrali zjednoczenia obejmuje plany finansowe:
1)
działalności ogólnej,
2)
działalności gospodarczej,
3)
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
4)
działalności związanej z realizacją porozumienia branżowego.
3. 1
Plan finansowy działalności ogólnej centrali zjednoczenia zatwierdzany jest przez przewodniczącym prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
4.
Plan finansowy działalności gospodarczej oraz plan finansowy wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zatwierdzany jest przez dyrektora zjednoczenia po zasięgnięciu opinii kolegium zjednoczenia.
5.
Plan finansowy działalności związanej z realizacją porozumienia branżowego uchwalany jest przez komisję branżową.
§  20.
Plan finansowy centrali zjednoczenia stanowi dla banku finansującego podstawę do finansowania działalności centrali.
§  21.
1.
Dyrektor zjednoczenia uprawniony jest do dokonywania w planie finansowym działalności ogólnej przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków.
2.
Zmiany w planie finansowym działalności ogólnej, powodujące zwiększenie kwoty planowanych wydatków osobowych i funduszu premiowego, oraz zmiany wydatków o charakterze inwestycyjnym mogą nastąpić jedynie za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3. 2
Plan finansowy działalności ogólnej może być również skorygowany przez wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej w razie przekazania lub przejęcia przez zjednoczenie w ciągu roku przedsiębiorstw bądź ich zakładów.
§  22.
Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralach zjednoczeń regulują odrębne przepisy.
§  23.
Centrala zjednoczenia prowadzi księgowość na podstawie branżowych planów kont.
§  24.
Centrala zjednoczenia obowiązana jest do składania jednostce nadrzędnej oraz innym jednostkom przewidzianym w odpowiedniej instrukcji:
1)
sprawozdań finansowych w terminach i według wzorów przewidzianych w obowiązujących instrukcjach w sprawie sprawozdawczości finansowej dla central zjednoczeń, wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Finansów, oraz innych sprawozdań określonych właściwymi przepisami,
2)
sprawozdań z działalności gospodarczej prowadzonej przez podporządkowane centrali zjednoczenia jednostki działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w myśl przepisów obowiązujących dla sprawozdań przedsiębiorstw.
1 § 19 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.
2 § 21 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.