Rozdział 6 - Fundusze zjednoczenia. - Zasady organizacji i finansowania zjednoczeń państwowych terenowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1968.5.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

VI.

Fundusze zjednoczenia.

§  12.
1.
Zjednoczenia dysponują następującymi funduszami:
1)
funduszem statutowym,
2)
funduszem na koszty utrzymania centrali zjednoczenia,
3)
funduszem rezerwowym.
2.
Zjednoczenia mogą również tworzyć fundusz przedsięwzięć gospodarczych i fundusz branży oraz na podstawie odrębnych przepisów inne fundusze, m.in. fundusze inwestycyjne.
§  13.
1.
Fundusz statutowy zjednoczenia powinien równać się wartości przydzielonych mu środków trwałych, a w razie prowadzenia działalności gospodarczej - także wartości środków obrotowych w części podlegającej pokryciu funduszami własnymi w obrocie.
2.
Fundusz statutowy podlega zwiększeniu o:
1)
wartość przyjętych do eksploatacji zakończonych inwestycji,
2)
wartość nieodpłatnie przyjętych środków trwałych.
3.
Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o:
1)
wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych,
2)
poniesioną stratę na działalności gospodarczej zjednoczenia, nie pokrytą z funduszu rezerwowego lub z innych źródeł.
4.
Poza wypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, fundusz statutowy może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w razie przeszacowania środków trwałych i obrotowych na skutek urzędowej zmiany cen oraz w innych wypadkach określonych odrębnymi przepisami.
5.
Przez urzędowe zmiany cen, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć zmiany cen zarządzone przez Radę Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen oraz właściwych ministrów, działających w ramach posiadanych uprawnień do ustalania cen.
§  14.
1.
Fundusz na koszty utrzymania centrali zjednoczenia tworzy się z wpłat obciążających koszty własne zgrupowanych przedsiębiorstw.
2.
Wysokość rocznej sumy wpłat poszczególnych przedsiębiorstw ustala kolegium zjednoczenia w ramach sumy, jaką zamyka się roczny plan wydatków centrali. Wysokość wpłat przedsiębiorstw ustala się w stosunku procentowym do planowanej wartości sprzedaży przy zastosowaniu odpowiednich przeliczników, uwzględniających stopień obciążenia centrali zjednoczenia daną działalnością.
3.
Kwoty, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorstwa przelewają na rachunek bankowy funduszu na koszty utrzymania centrali zjednoczenia we właściwym oddziale banku finansującego w terminie do dnia 20 miesiąca poprzedzającego kwartał w wysokości ustalonej przez zjednoczenie na dany kwartał.
4.
Z funduszu na koszty utrzymania centrali zjednoczenia pokrywane są wydatki centrali zarówno osobowe, jak i rzeczowe łącznie z wydatkami na kapitalne remonty i inwestycje o charakterze zakupów ruchomości niezbędnych do wykonywania przez zjednoczenie jego działalności ogólnej.
5.
Centrala zjednoczenia nie dokonuje amortyzacji środków trwałych przeznaczonych dla potrzeb jej działalności ogólnej.
6.
Nie wykorzystane środki funduszu na koszty utrzymania centrali zjednoczenia podlegają przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku w całości na fundusz rezerwowy.
§  15.
1.
Fundusz rezerwowy jest tworzony z:
1)
wpłat z zysku jednostek prowadzących działalność gospodarczą (§ 9 ust. 6),
2)
nie wykorzystanych środków funduszu na koszty utrzymania centrali zjednoczenia (§ 14 ust. 6),
3)
środków pozostałych po zakończeniu działalności gospodarczej lub wspólnych przedsięwzięć gospodarczych (§ 9 ust. 5 i § 10),
4)
innych środków określonych odrębnymi przepisami.
2.
Środki funduszu rezerwowego pochodzące ze środków wymienionych w ust. 1 mogą być przeznaczone na:
1)
pokrycie strat i uzupełnienie środków obrotowych w jednostkach, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3,
2)
rozwój własnej działalności gospodarczej (§ 9 ust. 2 pkt 1),
3)
potrzeby wspólnych przedsięwzięć (§ 10),
4)
zasilenie w wypadkach uzasadnionych funduszów własnych przedsiębiorstw.
§  16.
Fundusz wspólnych przedsięwzięć gospodarczych jest tworzony z dokonanych przez przedsiębiorstwa zgrupowane w zjednoczeniu wpłat ze środków przewidzianych w ich planach. Wysokość wpłat obciążających poszczególne przedsiębiorstwa ustala kolegium zjednoczenia w drodze uchwały.
2.
W razie przejściowego braku środków na rachunku funduszu wspólnych przedsięwziąć gospodarczych zjednoczenie może zaciągnąć kredyt bankowy.
3.
Z funduszu przedsięwzięć gospodarczych finansowane są wyłącznie wydatki eksploatacyjne, mające na celu ułatwienie przedsiębiorstwom wykonania zadań planowych oraz wprowadzenie postępu technicznego, nowych metod handlu itp.
4.
Środki funduszu przedsięwzięć gospodarczych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Pozostałości środków na tym rachunku na koniec roku przechodzą na następny rok.
5.
W razie zaprzestania określonego przedsięwzięcia gospodarczego środki uzyskane z likwidacji posiadanego majątku podlegają przekazaniu na rzecz funduszu rezerwowego.
6.
Przy realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze inwestycyjnym (np. budowa wspólnych obiektów) obowiązują ogólne przepisy o finansowaniu nakładów inwestycyjnych.
§  17.
1.
Fundusz branży może być tworzony w zjednoczeniach wiodących z wpłat uczestników porozumienia branżowego w celu sfinansowania:
1)
wspólnych wydatków związanych z realizacją porozumienia branżowego (np. utrzymanie stałego sekretariatu porozumienia branżowego, wspólne szkolenie kadr, wspólne prace nad postępem technicznym),
2)
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych przeznaczonych do obsługi wszystkich lub niektórych przedsiębiorstw będących uczestnikami porozumienia branżowego.
2.
Zasady gromadzenia środków, wysokość wpłat, zasady rozchodowania i obliczania kosztów wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach porozumień branżowych ustalają odrębne przepisy.
3.
Zatrudnienie i fundusz płac stałego sekretariatu porozumienia branżowego objęte są odrębną pozycją planu i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.
4.
Zatrudnienie i fundusz płac, o których mowa w ust. 3, obciążają proporcjonalnie wszystkich uczestników porozumienia branżowego.
5.
Pozostałości na koniec roku nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku funduszu branży przechodzą na rok następny.
§  18.
Zjednoczenie może otwierać inne rachunki bankowe na podstawie obowiązujących przepisów; nadto może prowadzić rachunki środków budżetowych jako dysponent kredytów budżetowych na podstawie obowiązujących przepisów.