Rozdział 4 - Działalność gospodarcza. - Zasady organizacji i finansowania zjednoczeń państwowych terenowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1968.5.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

IV.

Działalność gospodarcza.

§  9.
1.
Zjednoczenie może za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej prowadzić działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez zgrupowane przedsiębiorstwa. W ramach działalności gospodarczej zjednoczenie może prowadzić w szczególności bazy remontowe, laboratoria, jednostki projektowania wnętrz lokali handlowych, jednostki odbioru jakościowego towarów, zakłady inwentaryzacji, zakłady usług inwestycyjnych itp.
2.
Działalność gospodarcza może być prowadzona:
1)
w ramach komórek organizacyjnych centrali zjednoczenia,
2)
przez bezpośrednio podporządkowane centrali zjednoczenia jednostki działające według zasad wewnętrznego ograniczonego rozrachunku gospodarczego,
3)
przez jednostki organizacyjne działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
3.
Organizację i zakres działania jednostek, o których mowa w ust. 2, określa statut zjednoczenia.
4.
Podporządkowane centrali zjednoczenia jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, mogą być wyposażone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w fundusze własne w wysokości równowartości środków trwałych i w określonym procencie środków obrotowych niezbędnych do podjęcia tej działalności.
5.
W razie zaprzestania działalności jednostek wymienionych w ust. 2 pkt 3 środki uzyskane z likwidacji przydzielonego im majątku podlegają przekazaniu w całości na fundusz rezerwowy zjednoczenia.
6.
Do jednostek prowadzących działalność gospodarczą na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego mają zastosowanie zasady gospodarki finansowej obowiązujące terenowe przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego, z tym że wpłaty z zysku przekazywane są na fundusz rezerwowy zjednoczenia.
7.
Wytyczne co do zakresu i kierunków prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, wydaje Minister Handlu Wewnętrznego.
§  10.
Dla podniesienia efektywności pracy zgrupowanych przedsiębiorstw centrala zjednoczenia może na podstawie uchwały kolegium, na zasadach określonych w wytycznych Ministra Handlu Wewnętrznego, uzgodnionych z prezydium wojewódzkiej rady narodowej, organizować i realizować przedsięwzięcia gospodarcze, wykonując je w imieniu i na zlecenie przedsiębiorstw, np. organizować wspólne inwestycje, zakupy scentralizowane, budowę wspólnych obiektów gospodarczych, urządzać pokazy itp.