§ 12. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  12.
1.
W razie wystąpienia aktów działalności określonych w § 1 ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej w szczególności:
1)
zapewnia natychmiastowe podjęcie niezbędnych działań w celu odzyskania materiału jądrowego, ujęcia sprawców, ograniczenia i likwidacji pozostałych szkód,
2)
niezwłocznie zawiadamia najbliższy rejonowy (równorzędny) urząd spraw wewnętrznych oraz organ określony w § 9 ust. 3 pkt 1, informując o charakterze aktów lub działalności, ich rozmiar oraz o ilości i rodzaju utraconego materiału jądrowego,
3)
przedstawia organom wymienionym w § 9 ust. 3 analizę funkcjonowania systemu ochrony fizycznej, zawierającą w szczególności:
a)
charakterystykę aktów lub działalności określonych w § 1 ust. 1 oraz podjęte w związku z tym czynności i ich efekty,
b)
ocenę skuteczności systemu ochrony fizycznej,
c)
propozycje zmian w systemie ochrony fizycznej.
2.
Kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje czynności określone w ust. 1 pkt 2 i 3 również w razie próby podjęcia jakichkolwiek aktów lub działalności określonych w § 1 ust. 1.