Monitor Polski

M.P.1960.46.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 maja 1960 r.
w sprawie zasad normowania środków obrotowych i ustalania pasywów stałych w przedsiębiorstwach państwowych.

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń na 1960 r. (Monitor Polski Nr 13, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Utrzymuje się w mocy zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1958 r. w sprawie zasad normowania środków obrotowych i ustalania pasywów stałych w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 10, poz. 36) z następującymi zmianami:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwi ministrowie ustalą szczegółowe wytyczne w sprawie normowania środków obrotowych, dostosowane do warunków organizacyjno-technicznych przedsiębiorstw i uwzględniające normy techniczno-ekonomiczne. Obowiązek ten ministrowie mogą przekazać dyrektorom zjednoczeń.";

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wytyczne, o których mowa w ust. 2, powinny być przez właściwe ministerstwa lub zjednoczenia uzgodnione z bankami finansującymi działalność eksploatacyjną przedsiębiorstw, których wytyczne te dotyczą, najpóźniej do dnia 1 sierpnia 1960 r."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.