Zasady i warunki rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych i sposób wykonywania nad nimi... - M.P.1963.26.132 - OpenLEX

Zasady i warunki rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych i sposób wykonywania nad nimi nadzoru przez urzędy probiercze.

Monitor Polski

M.P.1963.26.132

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 1 marca 1963 r.
w sprawie zasad i warunków rejestracji zakładów wyrobu naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych i sposobu wykonywania nad nimi nadzoru przez urzędy probiercze.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) zarządza się, co następuje:
1.
Powołane w zarządzeniu artykuły ustawy bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173).
2.
Przez użyte w zarządzeniu określenie:
1)
"wyroby z metali szlachetnych" - rozumie się wszelkie wyroby z metali szlachetnych oraz materiały (półfabrykaty) dentystyczne wykonane ze stopów o zawartości metali szlachetnych o ustalonej próbie zgodnie z przepisami Prawa probierczego,
2)
"przedmioty z metali szlachetnych" - rozumie się przedmioty określone w art. 7 ustawy,
3)
"wyroby z metali nieszlachetnych" - rozumie się wyroby posiadające powłokę z metali szlachetnych lub wyroby z wyglądu przypominające wyroby z metali szlachetnych,
4)
"zakłady wyrobu, naprawy lub sprzedaży" - rozumie się jednostki gospodarki uspołecznionej oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej zajmujące się wyrobem, przerobem, naprawą, sprzedażą lub skupem wyrobów i przedmiotów z metali szlachetnych.
1.
Zakłady wyrobu, naprawy lub sprzedaży podlegają obowiązkowi rejestracji w urzędzie probierczym właściwym ze względu na siedzibę zakładu.
2.
W przedsiębiorstwach prowadzących kilka zakładów obowiązkowi rejestracji podlega każdy zakład.
3.
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:
1)
osoby i jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie protetyki stomatologicznej, ortodoncji lub ortopedii szczękowej, jeżeli zużywają nie więcej niż 50 gramów metali szlachetnych rocznie,
2)
zakłady grawerskie i zegarmistrzowskie, jeżeli nie zajmują się przerobem lub sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych.
1.
Zakłady wytwarzające oraz zajmujące się przerobem wyrobów i przedmiotów z metali szlachetnych obowiązane są posiadać własne znaki, zwane dalej "znakami wytwórcy".
2.
Znak wytwórcy powinien zawierać pełną nazwę zakładu lub jej skrót albo inne oznaczenie odróżniające go od cech probierczych i od znaków wytwórcy innych zakładów.
3.
Zakład obowiązany jest zgłosić znak wytwórcy do rejestracji we właściwym urzędzie probierczym i przedstawić go urzędowi probierczemu w celu sporządzenia wzoru odbitki znaku wytwórcy. Urząd probierczy odmówi rejestracji, jeżeli znak wytwórcy nie spełnia warunków określonych w ust. 2.
4.
Zakłady wymienione w ust. 1 obowiązane są oznaczać znakiem wytwórcy każdy nowo wytworzony lub przerobiony w zakładzie wyrób lub przedmiot z metali szlachetnych.
1.
Zakłady podlegające obowiązkowi rejestracji obowiązane są złożyć we właściwym urzędzie probierczym wniosek o rejestrację.
2.
Wniosek powinien zawierać:
1)
nazwę i adres zakładu oraz siedzibę przedsiębiorstwa,
2)
dokładne określenie działalności w zakresie dotyczącym metali szlachetnych,
3)
imię i nazwisko kierownika zakładu,
4)
imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za kontrolę techniczną wyrobów lub przedmiotów z metali szlachetnych oraz dane stwierdzające jego kwalifikacje zawodowe,
5)
imię i nazwisko rzeczoznawcy odpowiedzialnego za ocenę jakości wyrobów i przedmiotów z metali szlachetnych.
3.
Na podstawie wniosku urząd probierczy wydaje decyzję w sprawie rejestracji zakładu.
4.
Zarejestrowanie zakładu w urządzić probierczym nie zwalnia zgłaszającego od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
1.
Likwidacja zakładu wyrobu, naprawy lub sprzedaży, jak również zmiany danych zawartych we wniosku o rejestrację powinny być zgłoszone w terminie do dnia 14 od dnia likwidacji lub powstania zmian właściwemu urzędowi probierczemu, który dokona odpowiednich zmian w rejestrze.
2.
W razie likwidacji zakładu lub zaprzestania w nim wytwarzania lub przerobu wyrobów i przedmiotów z metali szlachetnych zakład obowiązany jest przedstawić znak wytwórcy we właściwym urzędzie probierczym w celu skasowania znaku.
Zakłady zajmujące się sprzedażą obowiązane są wydać nabywcy wyrobu z metali szlachetnych rachunek, w którym powinny być wyszczególnione:
1)
nazwa zakładu,
2)
określenie sprzedanego wyrobu lub przedmiotu,
3)
masa wyrobu lub przedmiotu oraz jego próba,
4)
znak wytwórcy umieszczony na wyrobie; w razie braku znaku wytwórcy należy to zaznaczyć na rachunku.
Zakład wyrobu, naprawy i sprzedaży, podlegający obowiązkowi rejestracji (§ 2), obowiązany jest wywiesić w swoim lokalu w widocznym miejscu dla stron:
1)
dowód rejestracji,
2)
wzory obowiązujących cech probierczych.
1.
Organy administracji probierczej uprawnione są do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa probierczego przez zakłady wyrobu, naprawy lub sprzedaży.
2.
Organy administracji probierczej uprawnione są do:
1)
wstępu na teren zakładów,
2)
wglądu do rejestrów,
3)
pobierania próbek niezbędnych do przeprowadzenia badań kontrolnych,
4)
sprawdzania receptur, stosowanych przy sporządzaniu stopów metali szlachetnych,
5)
zabezpieczania zakwestionowanych wyrobów i przedmiotów z metali szlachetnych, wyrobów z metali nieszlachetnych określonych w art. 17 ustawy, znaków wytwórcy lub innych przedmiotów używanych do oznaczania wyrobów,
6)
sprawdzenia stosowania właściwych narzędzi pomiarowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.
Zabezpieczenie wyrobów lub przedmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 5, następuje w trybie określonym obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.
Organy administracji probierczej dokonują kontroli na podstawie upoważnienia dyrektora właściwego urzędu probierczego lub Prezesa Głównego Urzędu Miar, które obowiązane są okazać łącznie z legitymacją służbową kierownikowi kontrolowanego zakładu.
5.
Przy wstępie na teren zakładów organy kontrolne obowiązane są przestrzegać przepisów normujących wstęp do tych zakładów.
1.
Zakład obowiązany jest umożliwić organowi kontrolnemu przeprowadzenie kontroli i udzielać mu potrzebnej pomocy w tym zakresie.
2.
Z czynności kontrolnych spisuje się protokół, który podpisują organ przeprowadzający kontrolę oraz kierownik kontrolowanego zakładu. Odpis protokołu doręcza się za pokwitowaniem kierownikowi kontrolowanego zakładu.
3.
Kierownik zakładu może wnieść do protokołu swoje uwagi.
4.
Niezależnie od uwag wniesionych do protokołu kierownik kontrolowanego zakładu może wnieść uwagi w odrębnym piśmie skierowanym do właściwego urzędu probierczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu protokołu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.