§ 14. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  14.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów przeprowadzają wydziałowe (instytutowe) komisje rekrutacyjne, zwane dalej "komisjami wydziałowymi (instytutowymi)."
2.
Do zadań komisji wydziałowej (instytutowej) powołanej przez dziekana (dyrektora instytutu) należy w szczególności:
1)
kompletowanie dokumentów kandydatów,
2)
stawianie wniosków na podstawie otrzymanych dokumentów o dopuszczenie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
3)
zawiadamianie kandydatów o terminie egzaminów wstępnych,
4)
zatwierdzanie zestawów pytań egzaminacyjnych,
5)
przeprowadzanie egzaminów wstępnych,
6)
przyjmowanie kandydatów na studia w ramach przyznanego limitu.
3.
Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej, zwanej dalej "komisją uczelnianą", należy w szczególności:
1)
koordynacja i kontrola pracy komisji wydziałowych (instytutowych),
2)
ustalanie szczegółowego rozkładu egzaminów wstępnych,
3)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych (instytutowych) komisji rekrutacyjnych.