§ 11. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  11.
1.
Egzaminy wstępne przeprowadzają nauczyciele akademiccy zajmujący co najmniej stanowisko adiunkta.
2.
Egzamin wstępny ma charakter konkursowy.
3.
Egzamin wstępny składa się z dwóch części: pracy pisemnej i egzaminu ustnego lub testowego. W skład egzaminu wstępnego może wchodzić sprawdzian praktyczny lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
4.
Prace pisemne kandydatów są anonimowe.
5.
Egzamin ustny odbywa się wobec pełnego składu członków komisji wydziałowej (instytutowej).
6.
Pisemną pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy - specjaliści z danego przedmiotu. W razie rozbieżności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę ustala przewodniczący komisji wydziałowej (instytutowej).
7.
Kandydaci, którzy na egzaminach pisemnych uzyskali z dwóch przedmiotów oceny niedostatecznie, nie mogą być dopuszczeni do egzaminu ustnego i dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostają powiadomieni w sposób ustalony przez rektora. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z przedmiotu, z którego przewidziany jest tylko egzamin pisemny, mają prawo poprawić tę ocenę na egzaminie ustnym. W razie otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu ustnego nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
8.
Ze względu na inne zasady przeprowadzania egzaminów przepis ust. 7 nie dotyczy wyższych szkół technicznych. W wyższych szkołach technicznych egzaminy z poszczególnych przedmiotów kierunkowych składają się z dwóch części i są przeprowadzane w formie pisemnej. Ostateczną ocenę egzaminu ustala się na podstawie łącznej oceny uzyskanej z obu części egzaminu. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną tylko z języka obcego, mają prawo poprawić tę ocenę. Formę egzaminu poprawkowego szkoła wyższa określa we własnym zakresie.