Monitor Polski

M.P.2016.155

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2016 r.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Aplikacja administracyjna ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika, podejmującego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Kancelarią", pracę w urzędzie państwowym, do należytego wykonywania obowiązków urzędnika państwowego.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "aplikacji", oznacza to aplikację administracyjną w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Zarządzenie określa:
1) zasady i tryb odbywania aplikacji;
2) wykaz stanowisk objętych aplikacją;
3) zasady i wypadki dopuszczające zaliczenie aplikacji i możliwość jej skrócenia oraz zwolnienie od jej odbywania.