Zasady i technika finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1961.64.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lipca 1961 r.
w sprawie zasad i techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.

Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. z 1959 r. Nr 6, poz. 35, z 1960 r. Nr 2, poz. 9 i z 1961 r. Nr 28, poz. 137), zwanego dalej "rozporządzeniem", oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 50, poz. 236 i z 1961 r. Nr 45, poz. 204), zwanej dalej "uchwałą", zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu niniejszym jest mowa o jednostkach fundujących, należy przez to rozumieć następujące zakłady pracy uprawnione do fundowania stypendiów dla studentów szkół wyższych:
1)
zakłady pracy będące jednostkami budżetowymi,
2)
przedsiębiorstwa państwowe,
3)
banki,
4)
Państwowy Zakład Ubezpieczeń,
5)
spółdzielnie i ich związki,
6)
instytucje i organizacje nie dotowane z budżetu Państwa.
1.
Źródłem finansowania stypendiów fundowanych w całości ze środków własnych jednostek fundujących (§ 2 rozporządzenia) oraz dopłat do stypendiów fundowanych (§ 6 ust. 3 i 4 uchwały) są następujące środki własne jednostek fundujących:
1)
w jednostkach budżetowych - kredyty budżetowe,
2)
w przedsiębiorstwach państwowych - środki obrotowe (w ciężar nakładów działalności pozaoperacyjnej),
3)
w bankach - środki funduszu specjalnego tworzonego z części zysku,
4)
w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń - środki funduszu specjalnego tworzonego z nadwyżek bilansowych,
5)
w spółdzielniach i ich związkach - środki funduszu socjalnego, środki z podziału czystej nadwyżki oraz środki funduszu szkoleniowego,
6)
w instytucjach i organizacjach nie dotowanych z budżetu Państwa - środki własne tych instytucji i organizacji.
2.
Przedsiębiorstwa państwowe na wniosek konferencji samorządu robotniczego mogą ponadto fundować stypendia ze środków funduszu zakładowego.
3.
Spółdzielnie i ich związki, oraz instytucje i organizacje nie dotowane z budżetu Państwa mogą fundować stypendia wyłącznie ze środków własnych.
1.
Szczegółowe zasady oraz tryb zgłaszania przez jednostki fundujące wniosków w sprawie stypendiów fundowanych określają odrębne przepisy.
2.
Jednostki fundujące zobowiązują się pisemnie wobec szkoły wyższej do przekazywania na jej rachunek (§ 5) środków własnych na wypłatę studentowi stypendium fundowanego przez cały okres jego studiów, jeżeli student odpowiadać będzie obowiązującym warunkom i spełniać będzie zobowiązanie przyjęte wobec jednostki fundującej. Ramowy wzór umowy zawieranej między jednostką fundującą a stypendystą stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.
Do pisemnego zobowiązania (ust. 2) jednostka fundująca powinna dołączyć upoważnienie dla banku prowadzącego jej rachunek, do przelania z niego na rachunek szkoły wyższej kwot stypendium fundowanego, jeżeli wobec niedotrzymania przez jednostkę fundującą terminów określonych w § 4 ust. 1 zażąda tego od banku szkoła wyższa.
1.
Jednostki fundujące, z wyjątkiem rad narodowych przekazują na rachunek szkoły wyższej zadeklarowane kwoty ze środków własnych w dwóch ratach: na okres od początku danego roku szkolnego do 31 grudnia - w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy ze stypendystą, a na okres od 1 stycznia do końca roku szkolnego - do dnia 5 stycznia. Rady narodowe przekazują zadeklarowane kwoty w następujących terminach: na okres od początku roku szkolnego do 31 grudnia - w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy ze stypendystą, a resztę zadeklarowanych kwot - w ratach kwartalnych do dnia 5 pierwszego miesiąca każdego kwartału.
2.
Przekazane kwoty (ust. 1) w razie niemożności ich wykorzystania zgodnie z założeniami jednostki fundującej zwraca się tej jednostce. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.
W razie nieotrzymania należnych kwot w terminach określonych w ust. 1 szkoła wyższa obowiązana jest wypłacać studentowi stypendium fundowane ze środków własnych przeznaczonych na pomoc stypendialną dla studentów do czasu otrzymania odpowiednich kwot w trybie przewidzianym w § 3 ust. 3.
Szkoły wyższe gromadzą przekazane im przez jednostki fundujące środki własne na stypendia fundowane (§ 4 ust. 1) oraz kwoty przekazane na uzupełnienie tych środków przez ministrów (Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki), którym podlegają szkoły wyższe, na rachunek środków specjalnych określonych przepisami o środkach specjalnych jednostek budżetowych.
1.
Jednostka fundująca ustala czas i terminy spłaty stypendium podlegającego zwrotowi w przypadkach określonych w § 13 ust. 2 rozporządzenia. Czas spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat.
2.
W razie niedotrzymania przez dłużnika terminu spłaty stypendium (ust. 1) należne kwoty, jeżeli były wypłacone ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych przedsiębiorstw państwowych i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, podlegają ściągnięciu w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 32, poz. 193, z 1957 r. Nr 47, poz. 225, Nr 62, poz. 341 i z 1960 r. Nr 7, poz. 51). Kwoty stypendium wypłacone ze środków własnych pozostałych jednostek fundujących podlegają ściągnięciu w drodze sądowej.
3.
Pobrane i ściągnięte od dłużnika kwoty stypendium fundowanego, wypłacone ze środków budżetu Państwa, wpływają na dochód tego budżetu, wypłacone zaś ze środków własnych jednostek wymienionych w § 1 pkt 2-6 - na rachunek tych jednostek.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1959 r. w sprawie zasad i techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 51, poz. 235),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie pokrywania przez zakłady pracy wydatków na dopłaty do stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz na stypendia wypłacane w okresie wakacyjnym (Monitor Polski Nr 58, poz. 276).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

RAMOWY WZÓR UMOWY

W dniu .................... 19... r. pomiędzy ..................................................................................

(nazwa zakładu pracy fundującego stypendium)

........... zwanym(ej) w dalszym ciągu niniejszej umowy "fundatorem , reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

(stanowisko oraz imię i nazwisko)

z jednej strony, a Ob. ............................................................................................ zamieszkałym

w .................................................. przy ul. .......................................... studentem .............. roku

Wydziału ....................................................... zwanym w dalszym ciągu umowy "stypendystą",

(nazwa szkoły wyższej)

z drugiej strony, zawarta zostaje następująca umowa w przedmiocie warunków przyznania stypendium fundowanego:

§ 1.
Stypendysta otrzymywać będzie za pośrednictwem .................................................

(nazwa szkoły wyższej)

przez 12 miesięcy w roku, począwszy od dnia .................... 19... r. stypendium do końca studiów według stawek stypendiów pieniężnych zwyczajnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. z 1959 r. Nr 6, poz. 35, z 1960 r. Nr 2, poz. 9 i z 1961 r. Nr 28, poz. 137), zwiększonych o ......... %, tj.:

- w okresie studiów na I roku zł .................... miesięcznie,

- w okresie studiów na II i III roku zł .................... miesięcznie,

- w okresie studiów na IV i wyższych latach zł .................... miesięcznie.

§  2.
Fundator zastrzega sobie prawo kontroli wyników nauki stypendysty.
§  3.
1.
Stypendysta zobowiązuje się po ukończeniu studiów podjąć pracę u fundatora i wykonywać ją przez okres nie krótszy od okresu pobierania stypendium fundowanego.
2.
Ponadto stypendysta zobowiązuje się na żądanie fundatora do odbywania u niego lub w zakładach przez niego wskazanych praktyk studenckich, objętych planem studiów.
§  4.
1.
Fundator zobowiązuje się zatrudnić u siebie stypendystę po ukończeniu studiów w okresie nie krótszym od okresu pobierania stypendium fundowanego.
2.
W okresie zatrudnienia stypendysty fundator stosować będzie do niego przepisy regulujące stosunek pracy obowiązujący w danym zakładzie.
§  5.
Fundator zobowiązuje się zapewnić stypendyście mieszkanie w pierwszej kolejności*).
§  6.
Fundator ma prawo w porozumieniu ze szkołą wyższą cofnąć lub wstrzymać wypłatę stypendium, jeśli stypendysta przestanie odpowiadać warunkom określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 powołanego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. lub jeśli odmówi wykonania zobowiązania przyjętego wobec fundatora w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
§  7.
1.
W razie nie zgłoszenia się stypendysty do pracy u fundatora w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia ostatniego egzaminu dyplomowego stypendysta zobowiązany jest do zwrotu całości pobranego stypendium.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z winy stypendysty.
§  8.
Fundator zastrzega sobie prawo nałożenia na stypendystę obowiązku zwrotu pobranych przez niego stypendiów również w przypadkach przewidzianych w § 6 niniejszej umowy.
§  9.
Umowa niniejsza sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Fundator przekazuje szkole wyższej dwa egzemplarze umowy, z których jeden egzemplarz szkoła zatrzymuje w swoich aktach, a drugi wręcza stypendyście.

Stypendysta Fundator

............................................. ......................................

(podpis) (podpisy

______

*) § 5 ma zastosowanie w przypadkach, gdy stypendysta podejmujący na ukończeniu studiów pracę w zakładzie pracy, którego stypendium pobierał w okresie studiów, nie jest stałym mieszkańcem miejscowości będącej siedzibą zakładu pracy lub pobliskiej miejscowości, z której jest możliwy dojazd do miejsca pracy (§ 7 ust. 2 uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych - Monitor Polski z 1960 r. Nr 50, poz. 236 i z 1961 r. Nr 45, poz. 204).