Monitor Polski

M.P.1975.10.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 12 marca 1975 r.
w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności w zespoły mające na celu produkcję materiałów budowlanych z surowców miejscowych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1972 r. Nr 23, poz. 164 i z 1974 r. Nr 27, poz. 158) i § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie wyłączenia produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych wykonywanej przez niektóre zespoły spod działania przepisów ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. Nr 7, poz. 36) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zespoły produkcji materiałów budowlanych, o których mowa w uchwale nr 98 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1972 r. w sprawie rozwoju produkcji lokalnej i ubocznej materiałów budowlanych (Monitor Polski z 1972 r. Nr 28, poz. 153 i z 1974 r. Nr 40, poz. 233), zwane dalej "zespołami", mogą być organizowane w drodze umowy osób mających zamiar produkować materiały budowlane z surowców miejscowych przede wszystkim na potrzeby członków tego zespołu.
2. Utworzenie zespołu następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie przez co najmniej trzy zainteresowane osoby. Umowa powinna być zarejestrowana w urzędzie gminy (miasta).
3. Pracę w zespole członek może wykonywać osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
§  2.
1. Umowa o utworzeniu zespołu powinna określać:
1) członków zespołu,
2) teren i środki działania zespołu,
3) rodzaj i wysokość wkładów poszczególnych członków zespołu,
4) rodzaj (asortyment) przewidywanej produkcji materiałów budowlanych,
5) czas, na jaki została zawarta,
6) datę zawarcia i podpisy członków.
2. Wkłady, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być wniesione częściowo lub w całości w postaci maszyn, narzędzi, surowców, materiałów, udostępnienia gruntów, budynków itp. Wartość wkładów rzeczowych może być odpowiednio przeliczona na wkłady pieniężne.
§  3.
1. Zespół ma prawo do sprzedaży nadwyżek wyprodukowanych materiałów budowlanych:
1) przy produkcji cegły i wapna - o łącznej wartości do 600.000 zł rocznie,
2) przy produkcji innych materiałów budowlanych niż cegła i wapno - o łącznej wartości do 150.000 zł rocznie,
3) przy równoczesnej produkcji cegły, wapna i innych materiałów budowlanych - o łącznej wartości do 600.000 zł rocznie, przy czym wartość sprzedaży innych materiałów budowlanych niż cegła i wapno nie powinna przekroczyć kwoty wymienionej w pkt 2.
2. Zbyt nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez zespół będzie dokonywany po cenach ustalonych przez organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
§  4. Zespół może zatrudniać jednego fachowego pracownika oraz w razie potrzeby jednego palacza-ustawiacza spośród osób nie będących członkami tego zespołu, jeżeli jest to uzasadnione technologią produkcji.
§  5. Produkowane przez zespół materiały budowlane powinny odpowiadać ogólnie obowiązującym normom jakościowym, ustalonym dla poszczególnych rodzajów materiałów.
§  6. Rozwiązanie zespołu następuje:
1) po upływie czasu, na który umowa dotycząca utworzenia zespołu została zawarta,
2) w wypadkach przewidzianych w umowie o utworzeniu zespołu,
3) po zaprzestaniu działalności gospodarczej na skutek decyzji naczelnika gminy (miasta) wydanej na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie wyłączenia produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych wykonywanej przez niektóre zespoły spod działania przepisów ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. Nr 7, poz. 36).
§  7. Do zespołów stosuje się odpowiednio przepisy art. 860-875 Kodeksu cywilnego o spółkach.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.