Zasady gromadzenia środków na fundusz mieszkaniowy i gospodarowanie tymi środkami.

Monitor Polski

M.P.1957.69.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 284
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 1957 r.
w sprawie zasad gromadzenia środków na fundusz mieszkaniowy i gospodarowania tymi środkami.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przez Państwo domów i gruntów stanowią fundusz mieszkaniowy przeznaczony na cele rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
2.
Na fundusz mieszkaniowy, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się również inne środki finansowe określone w przepisach szczególnych.
Z funduszu mieszkaniowego mogą być pokrywane wydatki na:
1)
finansowanie w trybie inwestycji pozalimitowych budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez prezydia rad narodowych,
2)
finansowanie przez prezydia rad narodowych zakupu terenów, robót związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i urbanistycznej, wytyczaniem działek budowlanych oraz niezbędnym wyposażaniem terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe,
3)
dofinansowanie w trybie inwestycji pozalimitowych budownictwa mieszkaniowego realizowanego z własnych środków przez przedsiębiorstwa państwowe i przeznaczonego dla pracowników tych przedsiębiorstw.
1.
Środki finansowe stanowiące fundusz mieszkaniowy gromadzi się w Banku Inwestycyjnym na wyodrębnionych ze względu na osobę dysponenta rachunkach.
2.
Bank Inwestycyjny sprawuje obsługę funduszu mieszkaniowego.
1.
Prezydia rad narodowych, które zawarły umowy sprzedaży nieruchomości, są dysponentami wpływów na fundusz mieszkaniowy stanowiących:
1)
wpłacaną przez kupującego przy zawarciu umowy część ceny budynków i gruntu,
2)
spłatę kredytowanej części ceny domów mieszkalnych wybudowanych przez rady narodowe lub przedsiębiorstwa państwowe,
3)
spłatę kredytowanej części ceny gruntu oraz należności z tytułu opłat za ustanowienie prawa własności czasowej gruntu.
2.
Wpływy na fundusz mieszkaniowy nie wymienione w ust. 1 gromadzone są na rachunku centralnym do czasu rozdziału pomiędzy prezydia miejskich i powiatowych rad narodowych.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów rozdziela zgromadzone na rachunku centralnym wpływy na fundusz mieszkaniowy pomiędzy prezydia wojewódzkich rad narodowych, które dokonują dalszego podziału pomiędzy prezydia miejskich i powiatowych rad narodowych.
Prezydia rad narodowych dysponujące środkami finansowymi, o których mowa w § 4 ust. 1, przeznaczają na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przedsiębiorstw państwowych, które były zarządcami sprzedanych domów, w zasadzie kwoty odpowiadające wpływom na fundusz mieszkaniowy uzyskanym na skutek sprzedaży tych domów.
Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszu mieszkaniowego przechodzą na rok następny.
Na rzecz Banku Inwestycyjnego za wykonanie obsługi funduszu mieszkaniowego przeznacza się:
1)
odsetki pobierane od kredytowanej części ceny nieruchomości,
2)
osiągnięte od nabywców koszty egzekucji.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej i Ministrowi Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.