Zasady ewidencji materiałów bibliotecznych, ich wycena i inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków w tych materiałach.

Monitor Polski

M.P.1970.29.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 15 sierpnia 1970 r.
w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, ich wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się dla bibliotek wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1969 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63) jednolite zasady ewidencji materiałów bibliotecznych, ich wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach.
2.
Zasady, o których mowa w ust. 1, zawarte są w instrukcji Ministra Kultury i Sztuki, wydanej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) oraz Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk, a ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Kultury i Sztuki.
3.
Biblioteki obowiązane są stosować od dnia 1 stycznia 1971 r. zasady określone w instrukcji, o której mowa w ust. 2.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) oraz Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk mogą wydać w razie potrzeby wytyczne dostosowujące zasady określone w § 1 do struktury bibliotek im podległych lub przez nich nadzorowanych.
1.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) oraz Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk określą sposób ustalania wartości zbiorów materiałów bibliotecznych zinwentaryzowanych przed dniem 1 stycznia 1971 r.
2.
Za podstawę do ustalania wartości zbiorów materiałów bibliotecznych, o której mowa w ust. 1, należy przyjąć wartość ustaloną na podstawie bibliotecznych ksiąg ubytków lub innych dowodów ubytków.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.