Monitor Polski

M.P.1953.A-76.915

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1953 r.

OKÓLNIK NR 108
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 1953 r.
w sprawie zaproszeń członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) przez naczelne organy administracji państwowej.

W celu uniknięcia nie skoordynowanych zaproszeń przez naczelne organy administracji państwowej (Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, ministerstwa, centralne urzędy) na konferencje i narady przewodniczących i członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) ustala się następujący tryb postępowania:
1. Przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) zaprasza Prezes Rady Ministrów oraz za jego zgodą wiceprezesi Rady Ministrów i Szef Urzędu Rady Ministrów.
2. Pozostałych członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) zapraszają ministrowie i kierownicy urzędów centralnych po uzgodnieniu z Szefem Urzędu Rady Ministrów.
3. Powyższy tryb zaproszeń nie dotyczy członków prezydiów, będących kierownikami resortowych wydziałów (jednostek równorzędnych).
4. Traci moc okólnik nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1952 r. w sprawie zaproszeń członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (m. st. Warszawy i m. Łodzi) przez władze naczelne (Monitor Polski Nr A-56, poz. 872).