§ 4. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcja przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrót tymi przetworami i wyrobami.

Monitor Polski

M.P.1963.96.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1981 r.
§  4.
1.
Zakłady rzemieślnicze składają organom do spraw handlu prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty) oraz przedsiębiorstwom wymienionym w § 2 ust. 3, właściwym ze względu na siedzibę zakładu, miesięczne rozliczenia z zużycia do produkcji przydzielonego surowca oraz sprzedaży wykonanych z tego surowca wyrobów.
2.
Rozliczenia wymienione w ust. 1 składane są w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Rozliczenie powinno zawierać zestawienie wyprodukowanych przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych z otrzymanego surowca według asortymentu lub grup towarowych, ilości zużytych do ich produkcji surowców, wykaz jednostek, którym te przetwory i wyroby zostały sprzedane, z określeniem asortymentu i ilości przetworów i wyrobów, oraz stany zapasów surowców i wyrobów gotowych na koniec okresu objętego rozliczeniem.