§ 11. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcja przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrót tymi przetworami i wyrobami.

Monitor Polski

M.P.1963.96.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1981 r.
§  11.
Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o organach do spraw handlu lub organach do spraw przemysłu prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty), w odniesieniu do miast wyłączonych z województw rozumie się przez to organy do spraw handlu i organy do spraw przemysłu prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw.