Monitor Polski

M.P.1951.A-103.1504

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1951 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych odszkodowań.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 35 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w związku z odszkodowaniem należnym w myśl art. 161-167 Kodeksu zobowiązań.
§  2. Zarządza się umorzenie wymierzonego a jeszcze nie uiszczonego podatku przypadającego od odszkodowań wymienionych w § 1.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.