Monitor Polski

M.P.1975.12.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 marca 1975 r.
w sprawie zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych i świadczenia na fundusz gminny od działki gruntu przydzielonej rolnikowi renciście.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 35 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego lub podatku od nieruchomości oraz świadczenia na fundusz gminny, przypadających od działki gruntu rolnego o powierzchni do 0,5 ha, przydzielonej do bezpłatnego użytkowania rolnikowi, który przekazał gospodarstwo rolne na własność Państwa za rentę.
2. Jeżeli należności wymienione w ust. 1 zostały już ustalone i zapłacone, zalicza się je na poczet innych płatnych należności pieniężnych rolnika rencisty, określonych w art. 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288), a jeżeli nie zostały jeszcze zapłacone, umarza się.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1975 r.