Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Monitor Polski

M.P.1996.84.743

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym przez organy zatrudnienia od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 1996 r., w wysokości różnicy pomiędzy należnym podatkiem a kwotą pobranych zaliczek.
Zarządzenie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników, którzy:
1)
w 1996 r. uzyskali dochody wyłącznie ze świadczeń, o których mowa w § 1,
2)
w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 1996 r. nie korzystają:
a)
z ulg i odliczeń przewidzianych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
b)
z możliwości łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka lub z opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.