Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego.

Monitor Polski

M.P.1993.69.613

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1993 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządza się częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego w wysokości równowartości kwoty podatku obrotowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania należnego podatku od towarów i usług o kwoty podatku obrotowego oraz ewidencji, której prowadzenie zwalnia od obowiązku dokonywania spisu z natury (Monitor Polski Nr 24, poz. 243), zawartego w cenach wyeksportowanych towarów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do podatników, u których za okres od 5 lipca 1993 r. do 31 grudnia 1993 r. udział sprzedaży na eksport w sprzedaży ogółem wyniósł co najmniej 90%.
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy tej kwoty podatku obrotowego, która została odliczona od należnego od podatnika podatku od towarów i usług na podstawie przepisów zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.