Monitor Polski

M.P.1964.70.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 września 1964 r.
w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa (Dz. U. z 1963 r. Nr 42, poz. 237) zarządza się, co następuje:
§  1. Do melioracji podstawowych zalicza się następujące urządzenia melioracji półpodstawowych na polach irygowanych ściekami miasta Wrocławia:
1) kanał główny "A", doprowadzający ścieki na pola irygowane Osobowice-Rędzin-Świniary-Szewce, od komory wlotowej do stacji pomp Szewce wraz z odgałęzieniem na kompleks Rędzin o łącznej długości 11.500 mb.,
2) kanał odwadniający "P" od ujścia do rzeki Odry do komory rozdzielczej przy szosie Lipa Piotrowska - Rędzin o długości 2.500 mb.,
3) kanał "Graniczny" odwadniający od ujścia do rzeki Widawy do wsi Kielczówek o długości 5.300 mb.,
4) osadniki wstępnego oczyszczania ścieków na polach irygowanych Osobowice-Rędzin-Świniary-Szewce w ilości 13 sztuk.
§  2. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (oddział wodnych melioracji) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu wprowadzi odpowiednie zmiany do ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.