Monitor Polski

M.P.1989.34.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ
z dnia 22 września 1989 r.
w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy ze względu na uprawianie sportu na wysokim poziomie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2.
2. Stypendia sportowe, o których mowa w ust. 1, mogą być również przyznane zawodnikom:
1) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy albo posiadającym dochody z innych źródeł, jeżeli wynagrodzenie z tytułu tego zatrudnienia lub uzyskiwane dochody są niższe od kwoty przysługującego stypendium sportowego,
2) studiującym w szkołach wyższych, pobierającym naukę w szkołach ponadpodstawowych lub policealnych albo odbywającym czynną służbę wojskową,
3) przebywającym na urlopie bezpłatnym.
3. 2 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o klubie sportowym, zwanym dalej "klubem", rozumie się przez to stowarzyszenie kultury fizycznej prowadzące działalność w sporcie wyczynowym.
§  2. 3 Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom:
1) posiadającym klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub I klasę sportową,
2) zespołów I i II ligii w grach zespołowych.
§  3. 4 Stypendium sportowe może być przyznane w wysokości do:
1) 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w kwartale poprzedzającym, ustalonego na podstawie przepisów określających wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem" - zawodnikom posiadającym klasę mistrzowską międzynarodową,
2) 150% przeciętnego wynagrodzenia - zawodnikom posiadającym klasę mistrzowską oraz zawodnikom zespołów I ligi w grach zespołowych,
3) 100% przeciętnego wynagrodzenia - zawodnikom posiadającym I klasę sportową oraz zawodnikom zespołów II ligi w grach zespołowych,
§  4.
1. Zawodnikom, którzy pobierają wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub posiadają dochody z innych źródeł, stypendium sportowe jest przyznawane w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego stypendium sportowego a otrzymywanym wynagrodzeniem lub uzyskiwanymi dochodami.
2. Zawodnikom studiującym w szkole wyższej i otrzymującym z tego tytułu stypendium, stypendium sportowe jest przyznawane w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego stypendium sportowego a kwotą stypendium otrzymywanego w szkole wyższej.
3. Zawodnikom odbywającym czynną służbę wojskową stypendium sportowe jest przyznawane w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego stypendium sportowego a świadczeniami otrzymywanymi z tytułu odbywania czynnej służby wojskowej.
§  5.
1. Stypendium sportowe przyznaje na wniosek zawodnika zarząd klubu. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
1) sytuacji rodzinnej i materialnej, wykonywanej pracy (pobierania nauki) oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 2,
2) 5 nadania i okresu ważności klasy sportowej,
3) prawa reprezentowania barw klubowych w grach zespołowych.
2. Wysokość stypendium sportowego powinna być ustalona w zależności od:
1) poziomu sportowego,
2) sytuacji rodzinnej i materialnej zawodnika,
3) możliwości zarobkowych zawodnika, wynikających z posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
4) utraconych zarobków w razie rezygnacji z uprzednio podjętej pracy zawodowej, zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub otrzymania urlopu bezpłatnego.
3. 6 (skreślony).
§  6.
1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom, którzy są członkami klubu i są uprawnieni do reprezentowania jego barw.
2. Zawodnikom, którzy okresowo zmienili przynależność klubową w związku z podjęciem nauki na studiach wyższych lub powołaniem do czynnej służby wojskowej, stypendia sportowe mogą być przyznawane przez kluby, które zawodnicy reprezentują w czasie zwolnienia okresowego.
3. Zawodnikom powołanym do ośrodków szkolenia olimpijskiego stypendium sportowe przyznają kluby macierzyste.
4. Zawodnicy zespołów I i II ligi piłki nożnej mogą otrzymywać stypendium sportowe po zawarciu z klubem umowy o reprezentowaniu jego barw.
§  7.
1. 7 Stypendium sportowe w dyscyplinach i konkurencjach indywidualnych może być przyznane zawodnikom na okres ustalony przez zarząd klubu, nie dłużej jednak niż na okres ważności klasy sportowej.
2. Zawodnikom, którzy zdobyli wyższą klasę sportową, stypendium sportowe może być podwyższone począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zdobycie tej klasy sportowej.
3. 8 Zawodnicy, o których mowa w ust. 1, tracą uprawnienia do stypendium sportowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym klasa sportowa utraciła ważność.
§  8. 9  
1. Stypendium sportowe zawodnikom zespołów I i II ligii może być przyznane na okres uczestnictwa zespołu w rozgrywkach I lub II ligii.
2. Stypendium sportowe dla zawodników zespołu, który awansował do I lub II ligi w grach zespołowych, może być przyznane począwszy od następnego miesiąca po awansie.
3. W razie spadku zespołu z I ligi do II ligi w grach zespołowych, zawodnicy tracą uprawnienia do pobierania stypendium w dotychczasowej wysokości po upływie trzech miesięcy od zakończenia cyklu rozgrywek, a zawodnicy zespołów, które spadły z II ligi do niższej ligi, tracą uprawnienia do pobierania stypendium od następnego miesiąca po zakończeniu cyklu rozgrywek.
§  9.
1. Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli zawodnik:
1) pozostaje w okresie karencji,
2) wyjechał za granicę na okres dłuższy niż miesiąc, w celach innych niż wzięcie udziału w zawodach lub zgrupowaniach szkoleniowych.
2. Stypendium sportowe może być wstrzymane na skutek:
1) wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego,
2) ukarania karą dyscyplinarną.
3. Stypendium sportowego nie wypłaca się poczynając od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło wstrzymanie stypendium.
4. Zawodnik może ponownie otrzymać stypendium sportowe na zasadach i w trybie określonych w § 5-8, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 5.
5. Wstrzymane w myśl ust. 2 pkt 1 stypendium sportowe wypłaca się za okres wstrzymania, jeżeli wynik postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego nie potwierdził zarzutów wobec zawodnika.
§  10.
1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu z powodu kontuzji, stypendium sportowe może być wypłacane przez okres niezdolności do uprawiania sportu, ustalony w zaświadczeniu lekarskim wydanym przez Centralną Przychodnię Sportowo-Lekarską lub wojewódzką przychodnię sportowo-lekarską, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
2. W okresie czasowej niezdolności do uprawiania sportu z powodu ciąży, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Centralną Przychodnię Sportowo-Lekarską lub wojewódzką przychodnię sportowo-lekarską, albo konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, stypendium sportowe przysługujące zawodniczce posiadającej klasę mistrzowską międzynarodową lub mistrzowską może być wypłacane przez okres nie przekraczający 12 miesięcy - jeden raz w karierze sportowej.
§  11.
1. 10 Zawodnicy pobierający stypendia sportowe, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadpodstawowych lub policealnych albo zaliczyli co najmniej rok studiów wyższych, mogą otrzymywać stypendium sportowe po zakończeniu uprawiania sportu do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż:
1) 3 lata - w wypadku studiów wyższych,
2) 2 lata - w wypadku nauki w szkole ponadpodstawowej lub policealnej.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, otrzymują stypendia sportowe w wysokości:
1) 1/3 przysługującego stypendium sportowego - w wypadku studiów wyższych,
2) 1/4 przysługującego stypendium sportowego - w wypadku nauki w szkole ponadpodstawowej lub policealnej.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, tracą prawo do stypendium sportowego w razie powtarzania roku szkolnego lub roku studiów.
§  12. Zawodnikom pobierającym stypendia sportowe mogą być one wypłacane po zakończeniu uprawiania sportu do czasu podjęcia pracy, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy, w kwocie nie przekraczającej wysokości dotychczas pobieranego stypendium.
§  13. Stypendium sportowe dla zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, może być wypłacane w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
§  14. Stypendia sportowe nie mogą być wypłacane wstecz za okres przekraczający miesiąc, z wyjątkiem wypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5.
§  15. 11  
1. Zawodnikom powołanym do kadry narodowej seniorów poza stypendium, o którym mowa w § 3, może być przyznane stypendium promocyjne.
2. 12 Stypendium promocyjne przyznają zawodnikom imiennie zarządy polskich związków sportowych, określając jego wysokość i okres jego otrzymywania.
3. 13 Maksymalna wysokość stypendium promocyjnego nie może przekroczyć 300% średniego wynagrodzenia.
§  16. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 25, poz. 109, z 1988 r. Nr 9, poz. 68 i z 1989 r. Nr 32, poz. 174).
§  17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1989 r.

ZAŁĄCZNIK 14

(skreślony).

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
2 § 1 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
5 § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
6 § 5 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
7 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
8 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
9 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
10 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
11 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
12 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.
13 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 stycznia 1991 r. (M.P.91.4.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
14 Załącznik skreślony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1990 r. (M.P.90.3.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.