Monitor Polski

M.P.2014.963 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 99
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4578 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Lubelskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO007, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9366 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9366", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 3942 final z dnia 27 czerwca 2013 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 192 840 908 euro, w tym 21 662 778 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 15 323 581 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi odpowiednio 5 399 990 790,52 zł, w tym 98 067 396,01 zł i 69 369 851,19 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Przedsiębiorczość i innowacje;
2) Infrastruktura ekonomiczna;
3) Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne;
4) Społeczeństwo informacyjne;
5) Transport;
6) Środowisko i czysta energia;
7) Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna;
8) Infrastruktura społeczna;
9) Pomoc techniczna.
3. W ramach kwoty 1 192 840 908 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 5 i 8 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 4 851 110 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi 21 960 974,97 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 2 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
Gmina Wilków
5854 658 172--
885192 938--
ogółem854 851 110--
4. Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 61 410 172 euro, w tym 856 078 euro, na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi odpowiednio 278 003 848,64 zł, w tym 3 875 465,11 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366.
2. W ramach kwoty 61 410 172 euro przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 856 078 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi 3 875 465,11 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 3 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
Gmina Wilków
5--15822 030
8--1534 048
ogółem--15856 078
3. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.
4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków. Poziom wkładu krajowego ustalony dla danej osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.
5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
185,00256 108 20615,0046 783 801
291,0060 251 7959,005 958 969
385,0073 351 27315,0012 944 343
485,0057 792 72815,0010 198 717
582,24264 725 44617,7657 177 692
685,00180 542 35715,0031 860 416
785,0099 859 68015,0017 622 297
885,00158 412 24015,0027 955 102
9100,0032 797 1830,000
ogółem na RPO85,001 192 840 90815,00210 501 337
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390).
3  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390).
4 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.