Monitor Polski

M.P.2008.13.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 24
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4580 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Łódzkie w Polsce, CCI 2007PL161PO009, zwanego dalej "RPO", przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1.006.380.910 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 3.634.544.656,47 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Infrastruktura transportowa;
2) Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;
3) Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość;
4) Społeczeństwo informacyjne;
5) Infrastruktura społeczna;
6) Odnowa obszarów miejskich;
7) Pomoc techniczna.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 74.564.674 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 269.290.320,15 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

185,00 %241.531.41815,00 %42.623.191
285,00 %171.084.75515,00 %30.191.427
365,00 %271.722.84635,00 %146.312.302
485,00 %70.446.66415,00 %12.431.764
585,00 %120.765.70915,00 %21.311.596
685,00 %100.638.09115,00 %17.759.663
785,00 %30.191.42715,00 %5.327.899
ogółem na RPO78,48 %1.006.380.91021,52 %275.957.842
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.