Monitor Polski

M.P.1997.46.455

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 lipca 1997 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania, protokołów z wyborów i urzędowych zestawień oraz wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 8 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297 i Nr 70, poz. 443) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r. stosuje się:
1) wzory protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień, stanowiące załączniki nr 1-4 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień, stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 45, poz. 439),
2) wzory protokołów głosowania i protokołów z wyborów, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów, stosowanych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 45, poz. 440), ze zmianami wynikającymi z § 2 niniejszej uchwały,
3) wzór zaświadczenia dla mężów zaufania, stanowiący załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 42, poz. 422).
§  2. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1 pkt 2, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "Wojewódzkie komisje wyborcze" zastępuje się wyrazami "Okręgowe komisje wyborcze",
2) w załączniku nr 2 użyte w oznaczeniu wyrazy "WOJEWÓDZKA KOMISJA WYBORCZA" zastępuje się wyrazami "OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA".
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.