Wzory pieczęci okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1993.31.325

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1993 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 czerwca 1993 r.
w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 58 pkt 8 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) i art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według następujących wzorów:
1)
pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer okręgu wyborczego,
2)
pieczęcią wojewódzkiej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji,
3)
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.